Referenza: 2/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/11/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FARRUGIA MARY GRACE vs FARRUGIA STEPHEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ECCEZZJONIJIET, ILLEGITTIMITA` TAL-KONVENUT JEW TA` L-ATTUR - NOTIFIKA, DIRETTA - NOTIFIKA, INDIRETTA - NOTIFIKA, PERSUNA INKAPACI - RITRATTAZZJONI, META WAHDA MILL-PARTIJIET FIL-KAWZA MA TKUNX PERSUNA LEGITTIMA - RITRATTAZZJONI, NOTIFIKA LIL PERSUNA INKAPACI
Fil-Qosor
In-notifika ta' atti gudizzjarji tista' ssir direttament lill-parti interessata jew indirettament.

Il-proviso ghall-Artikolu 187 (1), Kap 12, jiddetta illi "l-kopja ma tistax tithalla . . f'idejn persuna, li, minhabba mard tal-mohh, ma tistax taghti xiehda ta' dik in-notifika." Il-ligi, imbaghad, tohloq il-presunzjoni illi persuna titqies li hi kapaci li taghti dik ix-xhieda sakemm ma jigix ippruvat il-kuntrarju, u n-notifika ma tistax tigi attakkata bhala irregolari, ghal wahda minn dawn ir-ragunijiet, jekk jinsab illi fil-fatt il-kopja tkun waslet f'idejn il-persuna li lilha kellha tkun innotifikata".

L-Artikolu 811(c) jipprovdi ghar-rimedju ta' ritrattazzjoni fejn "wahda mill-partijiet ma tkunx persuna legittima, kemm il-darba ma tkunx giet moghtija u deciza l-eccezzjonita' illegittimita`".

L-Artikolu 780 jipprovdi illi "l-eccezzjoni dwar l-illegittimita` ta' l-attur jew tal-konvenut tista' tinghata, meta l-wiehed jew l-iehor huwa inkapaci skond il-ligi biexjoqghod f'kawza, inkella biex iharrek jew jigi mharrek fl-isem u fl-interess ta' haddiehor, minghajrma jkun awtorizzat skond il-ligi ghaldaqshekk".

L-Artikolu 781, imbaghad, jiddefinixxi min m'huwiex kapaci biex joqghod f'kawza bhala attur jew bhala konvenut. Inter alia, "l-persuni furjuzijew mohhom marid u kull persuna ohra li ma jkolliex l-ezercizzju jew l-amministrazzjoni libera tal-jeddijiet li fuqhom tkun il-kawza, hlief il-persuna ta' dak li skond il-ligi jkollu f'idejh dik l-amministrazzjoni jew ta' kuratur 'ad litem'" (subparagrafu (b).

Huwa pacifiku illi "l-eccezzjonita' illegittimita` tal-persuna hija ta' natura perentorja u ghalhekk tista' tigi moghtija f'kwalunkwe stadju tal-kawza" Konsegwentement, kif issokta jigi rilevat, din l-eccezzjoni hi tali li tirrendinulli l-atti gudizzjarji u tista' tigi sollevata fis-sede ta' l-appell u ghandha tigi milqugha ankijekk is-sentenza tal-prim' istanza kienet sostanzjalment gusta, barra minn hekk din l-eccezzjoni taghti lok ghar-ritrattazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni