Referenza: 958/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
VELLA EMANUEL vs LLOYD'S MALTA LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANDAT EZEKUTTIV, IMRESSAQ MINN JEW KONTRA MEMBRI TA` LLOYD`S - MANDAT EZEKUTTIV, REVOKA TA` - MANDAT KAWTELATORJU, IMRESSAQ MINN JEW KONTRA MEMBRI TA` LLOYD`S
Fil-Qosor
Jekk procedura mibdija taht l-artikolu 283A tal-Kap 12 jkollha rizultat favorevoli ghall-parti rikorrenti, dak li jsehh huwa r-revoka (jigifieri t-thassir) contrario imperio ta' degriet li l-Qorti tkun tat qabel meta laqghet it-talba ghall-hrug tal-Mandat;

L-ghan li ghaliha ddahhlet din id-dispozizzjoni fil-Kodici tal-Procedura huwa marbut ma' xi ghelt jew nuqqas fl-att ezekuttiv innifsu, li, bis-sahha tieghu, l-intimat ezekutat ibati pregudizzju. Minn dak li jirrizulta minn ezami tad-dibattiti parlamentari li wasslu ghad-dhul tal-imsemmi artikolu fil-Kodici, ma kinitx il-fehma tal-legislatur li din il-procedura tintuza biex il-mandat jew att ezekuttiv iehor jigi attakkat jew imhassar ghal ragunijiet ta' kontestazzjoni li huma marbuta mal-mertu nnfisu li, bis-sahha tieghu, l-istess att ezekuttiv ikun inhareg. Kemm hu hekk, l-ewwel kliem tas-subartikolu (1) tal-artikolu 283Ajaghmluha cara li r-rimedju moghti lir-rikorrent jinghata bla hsara ghal kull jedd iehor taht l-istess Kodici jew xi ligi ohra;

Illi l-artikolu 2(2)(c) ta' l-Att dwar il-Kummerc ta' l-Assigurazzjoni jipprovdi li, minkejja dak li jipprovdi l-Kapitolu 12, ikun bizzejjed li att gudizzjarju li m'huwiex Mandat ezekuttiv jew kawtelatorju imressaq minn jew kontra membri ta' Lloyd's dwar xi polza mahruga minnhom, jitressaq f'isimhom kontra r-rapprezentant ta' Lloyd's f'Malta.

Ladarba l-imsemmija dispozizzjoni tittratta dwar atti gudizzjari li m'humiex Mandati, ma jistax jinghad li alluratali dispozizzjoni hija bizzejjed biex tistabilixxi regola dwar x'ghandu u x'm'ghandux ikollu Mandat biex ikun jiswa. Jekk dik id-dispozizzjoni ma tghoddx ghall-Mandati, mela japplikaw id-dispozizzjonijiet tal-ligi generali tal-Procedura, billi dik il-ligi generali hija fakultativament subordinatabiss ghad-dispozizzjonijiet tal-artikolu 2(2)(c) fil-kaz ta' atti gudizzjarji li m'humiex Mandati.Ghalhekk, ma jistax jinghad li l-artikolu 2(2)(c) huwa norma li l-harsien jew in-nuqqas ta' harsientaghha jikkostitwixxi element kostitutiv tal-kriterju tas-siwi jew nuqqas ta' siwi ta' Mandat;

Id-dispozizzjonijiet tal-Kap 12 li jitkellmu dwar l-identifikazzjoni ta' persuna li kontriha jinhareg att gudizzjarju Art. 174(1)(b) u 181A tal-Kap. 12 u dwar l-ghamla ta' atti gudizzjarji li kontriha jinhargu Art. 193 tal-Kap. 12 ma jistabilux li fil-kaz ta' Mandat (kemm jekk kawtelatorju) il-ligi trid li dan jinhareg direttament kontra l-membri tas-sindakat u mhux kontra r-rapprezentanti taghhom f'Malta. Lanqas ma jghidu li Mandat mahrug kontra tali rapprezentanti huwa jew illegali jew abbuziv;

Hawnhekk il-Qorti irriteniet li mandat ezekuttiv mahrug kontra rapprezentant ex lege ta' Lloyd's f'Malta wara proceduri gudizzjarji fejn tali rapprezentant kien gie imharrek f'dik il-kwalita` ma setax jigi ritenut null.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni