Referenza: 2019/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/09/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
CAMILLERI MARY DORIS SIVE DORIS vs SAINT PAUL'S COURT LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
TRIBUNAL INDUSTRIJALI, GURISDIZZJONI ESKLUSSIVA TA` - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI
Fil-Qosor
Il-Qorti ghandha s-setgha li tisma' kull kawza dwar decizjoni jew imgiba ta' korp gudizzjarju jew kwazi gudizzjarju mahluq bis-sahha ta' xi ligi. Dan il-principju ovvju ma jehtieg l-ebda kwalifika.Dak li jrid jinghad huwa li, madankollu, tali stharrig irid isir fil-limiti precizi tal-ghan tieghuu m'ghandux jiddawwar f'ezercizzju ta' appell minn jew ta' revizjoni tal-mertu tal-kwestjoni li dakil-korp gudizzjarju jew kwazi-gudizzjarju kien kompetenti li jqis. Dan jghodd izjed u izjed fejn l-istharrig gudizzjarju jirreferi ghat-Tribunal Industrijali;

B'mod partikolari, l-ebda ezercizzju ta' stharrig gudizzjarju hekk sewwa msejjah ma jista' jghodd fih intervent dwar jekk it-tribunal jew korp kwazi-gudizzjarju kienx konsistenti bejn dak li tressaq quddiemu bhala fatti u dak li iddecieda, jew jekk l-apprezzament tal-fatti jew in-nuqqas ta' apprezzament ta' ohrajn kienx wiehed rilevanti, jew jekk it-tribunal messux fehem xi kuncett legali b'mod minflok mod iehor.

Jekk Qorti tiddeciedi li tistharreg l-imgiba jew id-decizjoni ta' tribunal, u ssib li jew (a) li t-tribunaljirrizulta li qabez is-seghat tieghu, jew kien nieqes minn setgha, jew (b) li ma mexiex mal-ligi litahtha twaqqaf jew (c) li naqas li jhares xi wiehed mill-principji tal-haqq naturali, l-aktar li l-Qorti tista' taghmel huwa li thassar dak l-ghamil jew dik id-decizjoni, u tordna s-smigh mill-gdid, jekk ikun il-kaz. Qorti li tistharreg lil tribunal amministrattiv ma tistax tghaddi biex taghti hi r-rimedju li l-ligi terfghu lil dak it-tribunal;

Il-ligi taghraf bejn impieg ghal zmien definit u impieg ghal zmien indefinit, u, ghall-finijiet ta' tifsir ta' "tkeccija ingusta" (fl-Att XXII tal-2002 li dahal minflok l-XXX tal-1976), tqis biss dan tal-ahhar bhala dak l-impieg li r-rimedju tat-temm tieghu jista' jintalab mit-Tribunal Industrijali;

Gie ghadd ta' drabi mfisser mill-Qrati taghna li l-gurisdizzjoni esklussiva tat-Tribunal hija biss eccezzjoni ghall-gurisdizzjoni generali u aktar wiesgha (imsejha "gurisdizzjoni ordinarja") li jhaddnu dawn il-Qrati, u l-imsemmija gurisdizzjoni specjali, mnissla minn dispozizzjoni ta' ligi specjali, m'ghandhiex tithalla tohrog lil hinnmil-limiti stretti mfissra f'dak il-ligi specjali;

Il-gurisdizzjoni esklussiva moghtija lit-Tribunal Industrijali dwar tkeccija minn impieg meqjusa bhala ingusta hija, fil-kliem tal-ligi, "ghal kull ghan". Din il-Qorti tifhem li dan ifisser li l-indagni dwar jekk it-tkeccija kinitx misthoqqa jew le jmur lil hinn minn konsiderazzjoni ta' raguni gusta u sufficjenti fil-mertu;

F'dan ir-rigward, gie stabilit kemm mill-kitbiet tal-awturi u kif ukoll minn decizjonijiet tat-Tribunal Industrijali nnifsu li huwa ghandu s-setgha, taht l-artikolu 75 (l-artikolu 28 tal-Kap 266), li jifli tkeccija minn impieg ukoll jekk, minkejja li kien hemm ragunijiet li jiggustifikawha, din tkun saretb'mod mhux misthoqq jew ingust. Fi kliem iehor, din il-gurisdizzjoni tat-Tribunal testendi ghal dakli huwa maghruf bhala technically unfair dismissal. Tali bixra ta' fehmiet baqghet titqies ukoll matul iz-zminijiet. B'dan ghalhekk li, ladarba jigi stabilit li l-kwestjoni taqa' fil-limiti ta' dikil-gurisdizzjoni esklussiva, l-Qrati ma jkollhomx izjed setgha jidhlu fil-kwestjoni, u jibqa' bisssetgha ta' revizjoni dwar l-operat tat-Tribunal, fit-termini u l-limiti imfissrin izjed 'il fuq;

Kemm hu hekk, dawn il-Qrati waqfu milli jiddeciedu kwestjonijiet marbuta ma' talbiet dwar kundizzjonijiet ta' impieg u dan ukoll f'kawzi fejn, biex jaghmlu l-accertamenti taghhom dwar il-kaz, kienmehtieg li tigi investigata wkoll il-kwestjoni tal-validita' tat-temm tal-impieg. Waqfu sahansitramilli jqisu talbiet fejn ir-ragunijiet wara decizjoni ta' temm ta' impieg setghet kienet kontra l-proceduri interni stabiliti tal-post tax-xoghol;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni