Reference: 314/2002

Judgement Details


Date
31/10/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG ANTHONY R
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BON ORDNI F`LOKALITAJIET TA` DIVERTIMENT, DEFINIZZJONI TA` PROPRJETARJU
Summary
Id-definizzjoni "proprjetarju" moghtija fir-regolament 2 tar-Regolamenti biex jinzamm il-Bon Ordni f'Lokalitajiet ta' Divertiment (A.L. 124/1995) hija s-segwenti:

".sakemm ir-rabta tal-kliem matehtiegx mod iehor."proprjetarju" dwar kull divertiment tfisser il-persuna li torganizza jew tmexxid-divertiment jew li tkun responsabbli ghall-organizzazzjoni jew ghat-tmexxija tieghu u tinkludi kull persuna li jkollha xi interess finanzjarju fid-divertiment jew f'dak li jidhol minnu, u kull persuna li f'isimha jigu ricevuti hlasijiet ghal divertiment; u f'kaz ta' persuna guridika, il-frazi "proprjetarju" ghandha tinkludi wkoll lill-manager jew lil kull ufficjal principali iehor ta' dik il-persuna guridika."

Meta tinsab xi persuna li ma tkunx ghalqet is-sittax-il sena f'lokalita` ta'divertiment, il-proprjetarju tal-lokalita` ta' divertiment ikun hati ta' reat u, meta jinsab hati,jehel il-piena ta' multa ta' mitt lira ghal kull tali persuna b'zieda mal-piena li huwa jista' jeheltaht ir-regolament 15 ta' dawn ir-Regolamenti.

Il-paragrafu (1) tar-regolament 15 jipprovdi,inter alia, li:

Fil-kaz ta' reati maghmulin minn proprjetarju jew l-impjegat tieghu kontra dawn ir-Regolamenti, il-qorti ghandha meta ssib persuna hekk hatja twahhal multa ta' mhux anqas minnmitejn lira izda mhux izjed minn erba' mitt lira.

F'kaz ta' persuna guridika, il-frazi "proprjetarju" ghandha tinkludi wkoll lill-manager jew lil kull ufficjal principali iehor ta' dik il-persuna guridika.

Socjeta` li ghandha "interess finanzjarju" fid-divertiment li jsir fil-lokal: hija l-istess socjeta` li ghazlet li zzomm dana l-interess finanzjarju fid-divertiment billi zzomm il-licenzja, li bis-sahha tieghu jigi organizzat l-istess divertiment, f'isimha tikkwalifika bhala proprjetarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info