Reference: 36/2002/1

Judgement Details


Date
31/10/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MEDITERRANEAN FILM STUDIOS LIMITED vs IL-KORPORAZZJONI GHALL-IZVILUPP TA' MALTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - PRINCIPJI REGOLATURI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - RWOL TAL-QORTI KOSTITUZZJONALI
Summary
L-akkoljiment o meno ta' "eccezzjoni" ibbazata fuq il-proviso tal-Artikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni utal-proviso identiku tal-Artikolu 4(2) tal-Kap. 319 [dwar id-deklin mill-ezercizzju tal-gurisdizzjoni kostituzzjonali] jew addirittura l-applikazzjoni ex officio tal-proviso mill-Qorti hu fid-diskrezzjoni ta' l-istess Qorti.

Id-diskrezzjoni taht iz-zewg proviso in kwistjoni ghandha dejjemtigi wzata fl-ahjar interess ta' l-amministrazzjoni tal-gustizzja, biex min-naha l-wahda il-Prim Awla kif ukoll il-Qorti Kostituzzjonali ma jigux inundati b'kawzi li jistghu jigu determinati minn Qrati ohra u/jew bi proceduri ohra, u min-naha l-ohra c-cittadin (jew persuna guridika, skond il-kaz) majigix ipprivat mir-rimedji li hu ghandu dritt ghalihom taht il-Kostituzzjoni jew taht il-Kap. 319.

Il-legislatur kostituzzjonali kkonferixxa lill-Prim' Awla tal-Qorti Civili (sede Kostituzzjonali) (u lil ebda persuna jew awtorita` ohra) diskrezzjoni wiesgha fl-interess tal-ahjar amministrazzjoni tal-gustizzja biex minn banda 'l wahda tkun tista' twaqqaf, jekk ikun hemm bzonn anke hesrem, lil min jipprova jabbuza mill-process kostituzzjonali u mill-banda l-ohra tkun tista' timpedixxi li jigu kreati ostakoli bla bzonn fit-triq ta' min ikun jidher li genwinament ikun qieghed ifittex ir-rimedju kostituzzjonali. Il-fattispeci u c-cirkostanzi partikolari kollha tal-kaz ghandhom jigu ezaminati ghaliex b'hekk biss il-Qorti tkun tista' tasal biex tiddeciedi jekk ikunx desiderabbli li tiddeklina illi tezercita s-setghat taghha.

Dak li l-qorti trid tkun sodisfatta minnu hu li mezzixierqa ta' rimedju ghall-ksur allegat huma jew kienu disponibbli favur ir-rikorrent. Il-mezz xieraqta' rimedju irid ikun wiehed potenzjalment effettiv - cioe` wiehed li jista', jew seta kieku gie utilizzat, adegwatament jikkompensa lill-vittma tal-ksur ghal dak il-ksur, jew li altrimenti jaghmel tajjeb ghal dak il-ksur, per ezempju billi l-att leziv jigi dikjarat null ghall-finijiet u effetti kollha tal-ligi b'mod li l-vittma jitqieghed fl-istatus quo ante. Kollox jiddependi, kif inghad, fuqil-fattispeci partikolari tal-kaz.

Jekk ir-rikorrent jinghata r-rimedju taht il-ligi ordinarja, ma jifdallux interess biex titlob it-thassir tal-ligi, u ghalhekk il-Qorti mhux biss ma tkunx tista' tilqa', izda lanqas tkun tista' tqis it-talba ghat-thassir tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info