Reference: 715/2003

Judgement Details


Date
30/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
TAORMINA HOLDINGS LIMITED vs BIOCHEMICALS INTERNATIONAL LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT KAWTELATORJU, META MANDAT GHAL AMMONT DETERMINAT JIGI SEGWIT B`KAWZA GHAL AMMONT INDETERMINAT - MANDAT KAWTELATORJU, PROVA TAL-KREDITU - MANDAT KAWTELATORJU, REVOKA TA`
Summary
Fil-hrug ta' atti kawtelatorji ma hemmx ghalfejn li jigi pruvat li l-kreditu hu effettivament dovut.Jista jkun bizzejjed li minn qed jitlob il-hrug tal-mandat jikkonferma bil-gurament li hu krediturtal-intimati. Dawn il-proceduri mhux intizi biex iservu ta' revizjoni ghar-rigward tal-ordni tal-hrug tal-mandat. Dawn il-proceduri jsiru sabiex jigi stabbiliti jekk jesistux l-estremi li trid il-ligi, skond il-provedimenti tal-artikolu 836 tal-Kapitolu 12, sabiex il-mandat jigi revokat in parte jewin toto. Ghalhekk mhux necessarjament jigu prodotti dokumenti sabiex jikonfermaw il-kreditu. Inoltre l-pretensjoni li l-mandat in kwestjoni hu ta' pregudizzju lill-rikorrenti mhux raguni valida ghalal-mandat ghandu jigi revokat;

Hawnhekk gie prezentat mandat kawtelatorju ghal somma determinata u sussegwentement giet prezentata kawza ghal ammont da liquidarsi. Is-socjeta` rikorrenti talbetir-revoka tal-mandat fuq il-bazi li l-mandat ma kienx gie segwit bil-kawza relattiva. Il-Qorti irriteniet illi l-vot tal-ligi gie sodisfat peress illi l-pretensjoni kienet l-istess wahda u dan minkejja li ebda ammont ma kien gie kwantifikat fic-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info