Reference: 362/1995/1

Judgement Details


Date
13/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
ATTARD ALFRED ET vs XUEREB PAOLO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, PRE-CONTRACTUAL LIABILITY
Summary
In kwantu jirrigwarda r-responsabilita' prekontrattwali irid jinghad li l-ezistenza ta' dan il-kuncett fil-ligi Maltija ghadu dubbjuz u mhux ben definit. Dan il-kuncett ma giex introdott fil-Kodici Civili taghna bhal ma sar f'pajjizi ohra bhal l-Italja u l-Germanja. Dan il-kuncett gie ezaminat mill-Qrati Taghna f'xi kazijiet izda qatt ma ttiehdet posizzjoni ben definita fir-rigward, anki jekk it-tendenza tidher li kienet aktar li t-teorija tigi rifjutata stante li ma tappartjenix lis-sistema ta'dritt Malti.

Sabiex wiehed jista' jirreklama danni riizultanti minn responsabilita' pre-kontrattwali huwa jrid jipprova li t-terminazzjoni jew it-twaqqif tan-negozjati ma kienx gustifikat u li l-agir ta' min waqqaf in-negozjati irid ikun ekwivalenti ghal dolus. F'dawk ic-cirkostanzi d-dannili ghandhom jigi likwidati ghandhom ikunu limitati biss ghal spejjes realment inkorsi fil-kors tan-negozjati u konnessi ma' l-istess negozjati u mhux ghal eventwali telf ta' qliegh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info