Reference: 85/2001/1

Judgement Details


Date
25/09/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ST. GEORGE'S BAY HOTEL LIMITED vs BAY STREET HOLDINGS LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, META L-PREMESSI JEW IT-TALBIET MA JAGHMLUX REFERENZA GHAL WIEHED MILL-KONVENUTI - CITAZZJONI, TIFSIRA CARA U SEWWA TAL-OGGETT U R-RAGUNI TAT-TALBA - ECCEZZJONIJIET, INTEMPESTIVITA` - GHAMLA TA` L-INTERPELLAZZJONI MEHTIEGA - ECCEZZJONIJIET, INTEMPESTIVITA` - IUS SUPERVENIENS - ECCEZZJONIJIET, INTEMPESTIVITA` - NATURA TA` L-ECCEZZJONI
Summary
Hawnhekk giet sollevata eccezzjoni tan-nullita` tac-citazzjoni fuq il-bazi illi fl-ebda waqt fl-atttac-Citazzjoni ma jinghad min minnhom qieghed jigi mixli bl-ghamil li minnu tilmenta l-kumpannija attrici.

Il-Qorti irriteniet li ghalkemm huwa minnu li l-ebda wahda mill-kumpanniji mharrkinma tissemma b'isimha fil-korp tac-Citazzjoni, il-kumpannija attrici taghmilha cara li hija qeghda tixli lill-kumpanniji kollha li hija harrket bl-ghamil li minnu hija tilmenta. Daqstant iehor hija timmira t-talbiet taghha lejhom ilkoll. Fi kliem iehor, mill-aspett ghal kollox formali tal-att tac-Citazzjoni, l-azzjoni hija maghmula daqslikieku ghal kull premessa u ghal kull talba jissemmew l-imharrkin kollha kull darba. Din l-ghamla ta' tfassil ta' att gudizzjarju tigri kull darba li l-partiattrici tressaq pretensjonijiet dwar l-istess fatt guridiku kontra aktar minn persuna wahda. Haddma jigih f'mohhu li, f'kaz bhal dak, jinsisti li kull fatt jew ghamil attribwit lil kull wiehed mill-partijiet imharrka jew intimati ghandu jigi kategorikament marbut ma' dik il-parti mharrka jew intimata;

Id-dikjarazzjoni ta' nullita' tal-atti gudizzjarji hija sanzjoni radikali li ghandha tintuza eccezzjonalment biss u meta ma jistax isir mod iehor. Meta l-ebda kawzali jew l-ebda talba attrici ma taghmel stat fil-konfront ta' xi whud minnhom, jezisti rimedju procedurali li m'huwiex it-thassir tal-att gudizzjarju (il-liberazzjoni mill-osservanza tal-gudizzju) u dan wara li jigi mistharreg jekk dak li tallega fil-konfront taghhom il-kumpannija attrici huwiex minnu jew le.

L-eccezzjoni tal-intempestivita' hija wahda ta' natura dilatorja u ghalhekk ghandha titqajjem u tigi mistharrga fil-bidu tal-kawza. M'hemmx ghalfejn jinghad li f'dan il-kaz il-piz tal-prova jaqa' fuq l-imharrkin fuq il-massima li reus in excipiendo fit actor, u huma mehtiega l-istess provi fi grad talili ssoltu jaqa' fuq attur dwar il-pretensjonijiet tieghu. Minbarra dan, minhabba li l-effett ta' ezitu favorevoli ghal eccezzjoni ta' intempestivita' huwa dak li jehles lill-parti mharrka milli tibqa' izjed fil-kawza, bil-jedd tal-parti attrici li terga' tibda procedura meta jghaddi t-terminu li kien inghata, l-eccezzjoni trid tintlaqa' meta tassew tkun pruvata u dan fuq il-massima li azzjoni tigi salvata jekk dan huwa possibbli. B'zieda ma' dan, huwa wisq possibbli li jidhlu fis-sehh ir-regoli tal-Jus Superveniens;

F'azzjoni li ma tkunx ta' natura kontrattwali fejn il-kostituzzjoni in mora qeghda tintalab, u fejn l-interpellazzjoni b'att gudizzjarju hija stabilita mil-ligi, johrogli kull ghamla ta' interpellazzjoni pruvata sservi biex twissi lill-kumpanniji mharrkin bin-nuqqas lilhom attribwit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info