Reference: 2405/2000/1

Judgement Details


Date
25/09/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
MIDDLE SEA INSURANCE PLC vs THE CARGO HANDLING COMPANY LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA GHANDHA TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS - ECCEZZJONIJIET, META ECCEZZJONI TEZORBITA MILL-KOMPETENZA TAL-QORTI - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS, META JKUN HEMM TALBIET B`VALUR INDETERMINAT FLIMKIEN MA TALBIET B`VALUR DETERMINAT - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS, META JKUN HEMM TALBIET B`VALUR LI JECCEDI L-KOMPETENZA TA` QORTI INFERJURI FLIMKIEN MA TALBIET LI JIDHLU FIL-KOMPETENZA TA` TALI QORTI - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS, TALBIET B`VALUR DETERMINAT - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS, TALBIET B`VALUR INDETERMINAT - KOMPETENZA, DIPENDENTI FUQ L-ATT PROMOTUR TAL-KAWZA - KOMPETENZA, KAWZI LI IN PRECEDENZA KIENU JAQGHU TAHT IL-KOMPETENZA TAL-QORTI TAL-KUMMERC - KOMPETENZA, PRIM` AWLA TAL-QORTI CIVILI - KOMPETENZA, TISTA` TIDDEPENDI FUQ L-ECCEZZJONI TAL-KONVENUT
Summary
Skond l-artikolu 747(1) tal-Kap 12, kawza ta' valur incert jew indeterminat titqies dejjem li taqbezil-kompetenza tal-qorti ta' gurisdizzjoni limitata. Fost it-tliet cirkostanzi li l-ligi ssemmi bhala kawzi ta' valur indeterminabbli wiehed isib dawk il-kawzi li fihom il-valur tal-haga ma jirrizultax mit-talba attrici u lanqas jista' jigi determinat kif jinghad fl-artikoli l-ohrajn li jitkellmu dwar id-determinazzjoni tal-valur tal-kawza. Dan ifisser, mela, li jekk il-valur ma jissemmiex fit-talba attrici ma jgibx, fih innifsu biss, li dik il-kawza hija wahda ta' valur incert jekk dak il-valur huwa determinabbli;

Madankollu, jibqa' l-fatt li fejn il-valur ta' talba huwa incert jew mhux determinat, il-Qorti xierqa biex tisma' dik it-talba skond ir-rieda espressa tal-ligi hija l-Prim' Awla tal-Qorti Civili. Dan ukoll jaghmel parti mit-tifsira li taw il-Qrati taghna ghar-rigward,fejn gie stabilit b'awtorita' li l-Prim'Awla tal-Qorti Civili (u mhux il-Qorti inferjuri) kienet kompetenti tisma' l-kawza ghax l-attur ressaq talba ghal-likwidazzjoni ta' danni, minkejja li fl-istesswaqt iccensuratu talli messu kien jaf li l-oghla ammont ta' kumpens li seta' jiehu ma kien qatt jisboq ammont li johrog mill-kompetenza ta' dik il-Qorti inferjuri;

Huwa ghalhekk li jinghad li,bhala regola, l-kompetenza tal-Qorti hija meqjusa fuq kollox u qabel kull konsiderazzjoni tal-eccezzjonijiet, mit-termini nfushom tat-talba attrici billi huwa dak l-att promotur kif imressaq (bil-premessi u t-talbiet marbuta maghhom) li jiddefinixxi l-wisgha u l-limiti tal-kompetenza tal-Qorti biextisma' l-kaz.

L-imsemmija regola ewlenija hija komplimentata bl-ohra fejn jinghad li l-kwestjoni ta' kompetenza ma tkunx determinata biss minn dak li jinghad fl-azzjoni attrici, imma wkoll minn dak li jressaq l-imharrek bhala eccezzjoni.

Ghall-fini tad-determinazzjoni tal-kompetenza tal-Qorti, ghandu jittiehed kont mhux biss tat-talbiet attrici imma wkoll tal-eccezzjonijiet tal-konvenut.

Inghad ukoll li meta l-mertu ta' xi talba attrici jkun ta' valur indeterminat, il-Qratisuperjuri jkollhom is-setgha li jisimghu l-kawza, minkejja li xi talbiet ohrajn jaqghu fi hdan il-kompetenza tal-Qrati inferjuri.

Min-naha l-ohra, l-ligi tghid li l-valur ta' kawza huwa determinat mit-talba meta tali talba hija ghall-hlas ta' somma determinata. Il-kriterju tal-valur ta' kawza jistabilixxi quddiem liema Qorti ghandha titressaq kawza, sakemm il-materja tal-kawza nnifishama tkunx wahda li tabilfors trid tinstama' minn Qorti partikolari: bl-artikolu 47 tal-Kapitolu 12tal-Ligijiet ta' Malta hija llum determinata wkoll il-kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati. Dan l-artikolu jrid jinqara flimkien mal-artikolu 32(3) tal-istess Kodici.

Minhabba li kwestjoni ta'kompetenza tohloq aspett ta' ordni pubbliku, il-Qorti ma tistax twarrab l-eccezzjoni bhallikieku kienet tiddependi minn xi prova li jridu jressqu l-eccipjenti nfushom.

Il-kawzi li l-Qorti tal-Magistrati ma tistax tqis huma dawk imsemmija fl-artikolu 74(3), bhalma l-kawzi li jinstemghu mill-Prim'Awla huma dawk imsemmijin fl-artikolu 32. Ghalhekk, il-kwestjoni tal-valur tal-kawza huwa rilevanti. Li kieku wiehed kellu jargumenta mod iehor, kieku hwejjeg li jitqiesu bhala atti ta'kummerc (bhal azzjonijiet kambjarji) ma jkunu jistghu qatt jitressqu quddiem il-Qrati inferjuri, meta dan m'huwiex il-kaz.

Lanqas jista' jinghad li hwejjeg li jolqtu kwestjonijiet marittimi jinstemghu tabilfors mill-Qrati superjuri, irrispettivament mill-valur tal-kawza. Min-naha l-ohra, bosta huma s-sentenzi tal-Qrati tal-Magistrati fil-kompetenza civili taghhom fejn hemm ribadit il-principju li huma ghandhom kompetenza li jqisu hwejjeg li qabel kienu jaqghu taht il-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc, ladarba fl-1995 tnehha l-artikolu 38 tal-Kap 12 u mieghu tnehhiet il-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info