Reference: 910/2001/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GAUCI CHARLES vs ABELA EMANUEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, ANKI FI PROCEDURI SOMMARJI SENTENZA GHANDHA TKUN BEN MOTIVATA - SENTENZA, HTIEGA LI TKUN BEN MOTIVATA
Summary
Hu minnu illi l-kawzi f'gurisdizzjoni inferjuri jigu trattati sommarjament sa fejn kompatibbli ma' l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja. Dan pero` ma ghandux ifisser illi l-gudizzju dwarhom jigu huwkoll trattat u konfezzjonat sommarjament u minghajr id-debitu harsien ta' dawk l-elementi essenzjali li jsawwru l-istess gudizzju. Meta jsir dan il-gudizzju jigi destitwit minn dak il-principju tar-rigur procedurali sancit fl-Artikolu 218 tal-Kap 12, fejn jezigi illi "fis-sentenza ghandhom qabelxejn jinghataw ir-ragunijiet li fuqhom il-qorti tkun ibbazat id-decizjoni taghha, u ghandu jkun hemmfiha wkoll riferenza ghall-procedimenti, ghat-talbiet ta' l-attur u ghall-eccezzjonijiet tal-konvenut".

Huwa indubbju illi l-volonta` tal-gudikant tista' tittiehed anke mill-konsiderandi tas-sentenza, u li d-disposittiv ma ghandux jittiehed separatament mill-motivazzjoni, izda ghandu jigi minn din definit u spjegat.

Sabiex tigi rikonoxxuta l-vera portata ta' sentenza jinhtieg li ssir indagini tal-kwistjoni li fuqha l-gudikant kellu jippronunzja ruhu u d-diskussjoni li tkun ipprecediet il-gudizzju tieghu u ezami tad-disposittiv fl-interezza tieghu, billi dan jigi mqabbel u jitqieghed f'armonija mal-motivazzjoni, li wkoll tifforma parti mis-sentenza, ghalkemm il-gudikat ma jemanax minnha, u meta d-disposittiv ta' sentenza jigi formulat f'termini generici, it-tifsira tieghu tista' tigi ristretta mill-konsiderazzjonijiet li jkunu immotivawh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info