Referenza: 838/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
TOMLIN COMPANY LIMITED vs JON DAVID LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SENTENZA, ANKI FI PROCEDURI SOMMARJI SENTENZA GHANDHA TKUN BEN MOTIVATA - SENTENZA, DISPOSITTIV TA` - SENTENZA, ECCEZZJONI TAL-INKOMPETENZA TRID TIGI DECIZA B`KAP SEPARAT - SENTENZA, HTIEGA LI TKUN BEN MOTIVATA - SENTENZA, L-ECCEZZJONIJIET KOLLHA SOLLEVATI JRIDU JIGU KUNSIDRATI - SENTENZA, META L-QORTI TONQOS MILLI TINDIRIZZA ECCEZZJONI LI TKUN GIET SOLLEVATA - SENTENZA, MOTIVAZZJONI TA` - SENTENZA, NULLITA` META ECCEZZJONIJIET LI JKUNU JRIDU JIGU DECIZI B`KAP SEPARAT MA JIGUX HEKK DECIZI - SENTENZA, NULLITA` TA` - META S-SENTENZA TKUN SOSTANZJALMENT GUSTA
Fil-Qosor
Il-volonta` tal-gudikant tista' tittiehed anke mill-konsiderandi tas-sentenza, u li d-disposittiv maghandux jittiehed separatament mill-motivazzjoni izda ghandu jigi minn din definit u spjegat.

Ir-ragunament fil-motivazzjoni ta' sentenza u l-konkluzjoni minnu mehuda fil-kors ta' l-istess motivazzjoni, kemm-il darba tali konkluzjoni ma tifformax parti mid-disposittiv tas-sentenza innifisha,tikkostitwixxi decizjoni implicita kemm-il darba tali konkluzjoni tkun ifformat il-bazi u kienet necessarja sabiex wiehed jasal razzjonalment ghad-disposittiv ta' l-istess. Decizjoni implicita ghandha l-awtorita` kollha tal-gudikat.

Il-Qorti mhijiex strettament obbligata li tispecifika r-ragunijiet ghaliex kienet qed tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut. Hi biss mehtiega li tqis dawn l-eccezzjonijiet fl-isfond tar-ragunijiet li fuqhom tkun qed tibbaza d-decizjoni taghha. Decizjoni litrid tkun motivata fid-dawl ta' l-eccezzjonijiet moghtija imma mhux mehtieg ghall-validita` tas-sentenza li telabora oltre dwar dawn l-eccezzjonijiet moghtija.

L-unika eccezzjoni ghal dan hu f'dawk il-kazijiet fejn il-ligi tal-procedura timponi l-obbligu fuq il-Qorti li certu eccezzjonijiet kellhom jigu decizi b'kap separat u distint fid-disposittiv tas-sentenza.

L-Art 730 tal-Kodicita' Organizazzjoni u Procedura Civili. Inter alia, dan l-artikolu jiddetta illi l-eccezzjoni ta' inkompetenza ghandha tigi deciza b'kap separat ghalih, qabel, jew flimkien mas-sentenza fuq il-meritu. Fin-nuqqas is-sentenza tkun nulla.

Meta quddiem qorti fi grad ta' appell tingieb 'il quddiem eccezzjoni tan-nullita` tas-sentenza appellata, dik l-eccezzjoni ma ghandiex tintlaqa` jekk is-sentenza tkun gusta fis-sustanza taghha, hlief jekk l-eccezzjoni tkun ibbazata fuq nuqqas ta' gurisdizzjoni, jew fuq nuqqas ta' citazzjoni, jew fuq illeggitimita` ta' persuna jew fuq li s-sentenza ta' l-ewwel qorti hija extra petita jew ultra petita jew fuq kull difett iehor li jippregudika l-jedd ta'smiegh xieraq.

Hu evidenti min dan id-dispost illi fil-kaz ta' kwestjoni ta' kompetenza jew gurisdizzjoni l-abbinament "illi s-sentenza hi gusta fis-sustanza taghha" ma ticcentrax. Dan ghaliexin-nullita` sollevata tikkoncerna proprju wahda minn dawk eskluzi mill-portata ta' dik l-espressjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni