Referenza: 83/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
PACE BROTHERS LIMITED vs LA ROSA GIFTWARE LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, BDIL FIX-SHAREHOLDING TA` KUMPANNIJA MA JAMMONTAX GHAL SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, VARJAZZJONI TAL-KONDIZZJONIJIET TA` KIRJA PROTETTA AI TERMINI TAL-KAP. 69
Fil-Qosor
Artikolu 1536 tal-Kodici Civili, "jekk, meta jaghlaq iz-zmien tal-kiri, l-kerrej jibqa' u jigi mholli fit-tgawdija tal-haga mikrija lilu, jinghad li l-kiri gie mgedded taht l-istess kondizzjonijiet ubl-istess jeddijiet u obbligi ghal zmien meqjus kif jinghad fl-artikolu 1532 ... . .".

Huwa desumibbli minn dan l-artikolu tal-ligi illi t-tigdid tacitu tal-kiri jimponi r-rispett shih tal-volonta` kontrattwali tal-partijiet kontraenti fil-ftehim ta' lokazzjoni. Ghall-Bord li ppronunzja s-sentenza dan kien ifisser allura illi kellu jigi rispettat ukoll il-patt li bih gie konferit lill-kerrej id-dritt tas-sullokazzjoni. Dan bl-applikazzjoni tal-principju illi "pacta sunt servanda".

Fl-ezercizzju ta' l-arbitriju tieghu biex jiddeciedi dwar jekk talba tas-sid biex ibiddel jew ivarja kondizzjonijiet fil-perijodu tar-rilokazzjoni kienetx jew le gusta, l-Bord u din il-Qorti ghandhom izommu dejjem quddiem ghajnejhom it-termini tal-ftehim li s-sid irid ivarja minn kif kien meta gie miftiehem. Dan ghax dik il-volonta` liberament espressa ghandha tibqa' sa fejn hi gust, rispettata.

Madanakollu l-kunsens originarjament moghti mil-lokatur ma ghandux 'nolens volens' ifisserli dan l-istess kunsens ghandu jipperpetwa ruhu meta jokkorru fil-kumpless, cirkostanzi illi jiggustifikaw varjazzjoni jew tibdil ta' xi patt lokatizju bejn il-kontraenti. Il-Qorti irriteniet li f'dan il-kaz kien hemm cirkostanzi tali u gustifikattivi bizzejjed biex tbiddel il-kondizzjonijiet tal-kirja billi eskludiet il-fakolta` tas-sullokazzjoni.

1. Is-socjeta` nkwilina kienet qed tgawdil-privilegg protettiv lilha akkordat bil-ligi specjali. Dan maggorment imbaghad fil-kaz ta' hanut(Artikolu 12 tal-Kap 69);

2. Wiehed ghandu allura jikkonsidra illi r-rikorrenti sidien ma jbatux l-effetti avversi ta' din il-ligi oltre dawk konsentiti. Jinsorgu bhala konsiderazzjonijiet il-fatt tal-fissazzjoni tal-kera u aktar u aktar il-fatt illi l-lokatur ma jistax jittermina l-kirja bil-mera volonta` tieghu. Dawn l-aspetti guridici - socjali wkoll jirrikjedu attenzjoni. Dan anke indipendentement mill-aspett, konsiderat legittimu, "tal-interess tas-sid li ma jhallix lil haddiehorjispekula u jaghmel profitt minn fuq hwejjgu";

3. Il-klawsola li kienet tawtorizza s-sullokazzjoni kellha tinqara u tigi interpretata fl-isfond tal-kuntratt kollu;

4. Bid-divjet tas-sullokazzjoni fil-kaz ma kien jarreka l-ebda pregudizzju partikolari lis-socjeta` nkwilina biex din tirkupra l-kapital investit u tirrealizza l-profitti. Dan ghar-raguni illi din dejjem jibqala d-dritt tbiegh u titrasferixxi l-ishma u l-assi socjali taghha kompriz allura l-inkwilinat, ghandha jew m'ghandhiex id-dritt tas-sullokzzjoni. Negozju dan ghal kollox legittimu. B'hekk il-kerrej jibqa' dejjemis-socjeta` nkwilina.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni