Referenza: 549/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BORG IVAN PRO ET NOE vs AQUILINA GEORGE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZZJONI, EFFETT TAL-MEWT TA` PARTI FUQ - SENTENZA, ZBALL FL-OKKJU - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU, M`HEMMX GHALFEJN ISSIR TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU JEW IL-LEGITTIMAZZJONI TAL-ATTI META L-KAWZA TKUN DIGA` GIET DIFFERITA GHAS-SENTENZA
Fil-Qosor
Huwa pacifiku illi l-avveniment tal-mewt ta' wahda mill-partijiet meta l-kawza mhiex konkluza joperanecessarjament l-interruzzjoni tal-gudizzju, bil-konsegwenza tan-nullita` ta' l-atti li jsiru fil-perijodu interruttiv. Ghal kull buon fini tajjeb li jinghad ukoll illi dan il-principju mhux assolutmeta l-kawza tkun waslet fl-istat li tkun tista' tigi gudikata. Il-mument li l-kawza tkun fl-istat li tigi deciza u f'liema ma jibqax aktar pregudizzju jew pirkolu ta' dannu jew disparita` ta' kundizzjoni ghall-parti li ghaliha l-att interruttiv ikun jirrigwarda huwa dak meta, wara li tkun intemmet id-diskussjoni, l-kawza tigi differita ghas-sentenza.

Hawnhekk saret trasfuzjoni tal-gudizzju li ma gietx riflessa fl-okkju tas-sentenza.

Issa hu minnu illi, kif akkolt mill-gurisprudenza, l-okkju ta' kawza ghandu mportanza relattiva u ma jitbiddelx fil-kors tal-kawza ghalkemm jista' jkun hemm kambjament fir-rapprezentanza tal-partijiet jew wahda minnhom.

Biex tigi kontemplata nullita` jrid jigi ppruvat illi dik il-bidla fir-rapprezentanza rrekat pregudizzju lill-parti l-ohra, liema pregudizzju ma jistax jigi rimedjat hlief bis-sanzjoni tan-nullita`, anki ghaliex il-korrettezza tar-rapprezentanza tinteressa primarjament lilll-persuna rapprezentata u l-aktar li jrid jigi protett huwa dak l-interess.

Il-Qorti ikkonsidrat nuqqas fl-okkju tas-sentenza u mhux fl-okkju tal-kawza. L-okkju tal-kawza ma jitbiddelx u li z-zieda ta' isem tal-parti li tkun dahhlet fil-kawza wara li tkun gja bdiet mhux essenzjali ghall-validita` tal-proceduri ghalkemm dejjem isir fil-prattika u hu desiderabbli li jsir hekk.

Ciononostante hu pero` mehtieg illi l-okkju tal-kawza jigi sewwa u bi precizjoni registrat fis-sentenza tal-Qorti fejn si tratta tal-partijiet in kawza. Partijiet li bil-ligi huma hekk konsidrati fit-termini preciz taghha.

Il-Qorti ta' l-Appell pero` ma ghandhiex is-setgha li tordna l-korrezzjoni ta' l-atti li jkunu saru quddiem l-ewwel Qorti u ghalhekk meta l-izball jigi konstatat fit-tieni istanza il-Qorti ta' l-Appell ma tistax taghmel haga ohra hlief li tikkonstata l-izball mhux korrett u thassar is-sentenza.

Zball fl-isem ta' wahda mill-partijiet fl-okkju hu zball ta' sustanza li l-Qorti ta' l-Appell necessarjament trid tissollevah "ex officio" in kwantu hu bl-okkju tas-sentenza li l-partijiet jigu identifikati u huma d-drittijiet u l-obbligi ta' dawk il-partijiet - persuni kontendenti fil-kawza - li jkunu qed jigu determinati fis-sentenza appellata. Is-sentenza taghmel stat u torbot lil dawk il-persuni u hu car lijekk dawn ma jkunux sewwa identifikati dik ir-rabta ma tirrizultax effikaci fil-ligi. L-izball allura jehtieg li jigi rettifikat. Il-Qorti ta' l-appell fit-termini ta' l-artikolu 175 tal-Kap 12 ghandha l-fakolta` li tikkoregi kull zball li jigi pprezentat wara s-sentenza ta' l-ewwel istanza imma din il-fakolta` ma testendiex sas-sentenza li tkun appellata quddiemha. Is-sitwazzjoni ma jidherx litbiddlet bl-emendi li saru fil-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili bl-Att XXIV tal-1995, is-subinciz 2 ta' l-artikolu 175 infatti ma jirrizultax b'xi mod emendat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni