Reference: 383/2002/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AQUILINA MARTIN vs FRIGGIERI CHRISTOPHER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, ABBUZ TAL-PROCESS GUDIZZJARJU - AUDI ALTERAM PARTEM, KONDOTTA TAL-PROCESS - AUDI ALTERAM PARTEM, NUQQAS DA PARTI TA` MIN IQAJJEM L-ILMENT LI JRESSAQ PROVI - PRESKRIZZJONI, IL-QORTI M`GHANDIEX TINDIKA LIEMA KIENET IL-PRESKRIZZJONI APPLIKABBLI GHALL-KAZ - PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - PRESKRIZZJONI, META L-KONVENUT MA JINDIKAX L-ARTIKOLU PARTIKOLARI LI FUQU JKUN QED JISTRIH - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, AUDI ALTERAM PARTEM - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, META PARTI TONQOS MILLI TRESSAQ IL-PROVI
Summary
L-Att V ta' l-1995 mkien ma jghid illi n-normi tal-Kodici Civili li jghoddu ghall-istitut tal-preskrizzjoni ghandhom jigu regolati diversament fil-kazijiet trattati quddiem it-Tribunal minn dawk quddiem qrati ohra. L-Artikolu 2111 tal-Kodici Civili huwa ghalhekk imperanti anke f'dan il-kaz u t-Tribunal ghal Talbiet Zghar m'ghandux jikkonsidera din l-eccezzjoni gjaladarba din ma kenitx specifikata. Il-Qorti ma tistax 'ex officio' taghti effetti ghall-preskrizzjoni jekk din ma tigix eccepita mill-parti interessata - artikolu 2111 tal-Kodici Civili - u ma ghandhiex ghalhekk tfittex biex tara kienx applikabbli ghall-kaz xi preskrizzjoni partikolari li ma tkunx giet indikata b'mod car u esplicitu minn min jinvokaha.

Il-principju tal-audi alteram partem ma jimportax illi f'gudizzju huwa mprexxindibilment necessarju u assolutament essenzjali illi l-provi tal-konvenut effettivament jinstemghu imma biss illi tinghata lilu d-debita opportunita` li huwa jipproducihom. Kieku kien diversament u cjoe` kieku ma setghetx taht l-ebda cirkostanzi tinghata sentenza hlief wara s-smiegh tal-provi tal-konvenut, dan kien ikun jista' jostakola u jimpedixxi d-definizzjoni tal-kawza billi jibqa'passiv jew jipprokrastina indefinittivament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info