Reference: 190/1999/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BROWNRIGG GEMMA ET vs CAMILLERI NATASHA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KUNCETT TA` MEMBRU TAL-FAMILJA - LOKAZZJONI, KUNCETT TA` RESIDENZA ORDINARJA - LOKAZZJONI, MEMBRI TAL-FAMILJA LI KIENU JGHIXU MAL-INKWILIN FIZ-ZMIEN TAL-MEWT TIEGHU - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JAGHMEL ZMIEN KONSIDEREVOLI F`DAR TA` L-ANZJANI QABEL MEWTU - LOKAZZJONI, REGISTRU ELETTORALI BHALA PROVA TA` RESIDENZA
Summary
Mill-ezami tad-definizzjoni tal-kelma "kerrej" taht il-Kap. 69 jidher illi l-ligi tirrikjedi zewg rekwiziti konkorrenti cjoe li wiehed ikun membru tal-familja tal-inkwilin u li jkun jabita mieghu metajmut. "Minn dan jirrizulta illi ghall-iskop ta' dik id-definizzjoni l-kelma "familja" ma tistax tigi estiza fis-sens li tikkomprendi kwalunke persuna li tkun tabita mal-inkwilin 'loco parentis'; ghaliex kieku kien hekk, l-ligi kienet tieqaf fl-element tal-ko-abitazzjoni biss, u mhux tesigi r-relazzjoni familjari.

"Familja" ghalhekk ghandha tikkomprendi "dawk kollha kongunti permezz tad-demm u dixxendenti wahda mill-ohra jew minn stipiti komuni".

In generali l-kliem residenza ordinarja jiddenota residenza f'post b'certu grad ta' kontinwita` u apparti assenzi accidentali jew temporanji. Id-durata mhiex kriterju esklussiv u necessarjament determinanti. Hu pero` kriterju tajjebdak li jirrigwarda l-mod kif bniedem ugwalment jorganizza hajtu.

Hawnhekk gie ritenut li dinma kienetx residenza kazwali jew saltwarja, jew ghal semplici kumdita` ahjar, jew ta' semplici pjacir, jew ispirata minn dik il-htiega ta' kambjament ta' ambjent. Kienet ir-residenza ordinarja tal-konvenuta, anke jekk ghal bzonn mhux l-unika residenza, imma dejjem haga mposta minn necessita`.

Hu minnu li r-registrazzjoni ta' certi atti bhal vot u Identity Card ma jfissrux ghalhekk biss illi fir-realta` persuna tkun qed tghix f'certu post. Kif ravvizat anke f'dan il-kuntest ta' residenza "ir-Registru Elettorali jikkostitwixxi biss prova li trid tigi verifikata, li tista' tkun korroborattiva, u mhux necessarjament u dejjem tkun konklussiva.

Membru tal-familja tal-inkwilin huwantitolat ikompli l-lokazzjoni tal-fond mikri anke jekk fid-data tal-mewt tal-inkwilin huwa kien joqghod fil-post wahdu ghax l-inkwilin kien jabita band'ohra.

Spiss jigri illi fost nies ta' certa eta`; ghal ragunijiet ta' sahha jew ragunijiet ohra, dawn jirrikoveraw ruhhom f'istitut jew sptarjew ma' membri ohra tal-familja izda fl-istess waqt ikomplu jzommu darhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info