Reference: 1164/2000/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCERRI GAYLE vs BORG ERIC ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QORTI TAL-APPELL - APPELL, VARJAZZJONI TA` KAP PARTIKOLARI TAS-SENTENZA APPELLATA META MA JKUNX HEMM AGGRAVJU RELATTIV - ECCEZZJONIJIET, SA META JISTGHU JIGU SOLLEVATI ECCEZZJONIJIET TA` NATURA PERENTORJA - ECCEZZJONIJIET, SA META TISTA` TIGI SOLLEVATA L-PRESKRIZZJONI - PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - PRESKRIZZJONI, META TISTA` TIGI SOLLEVATA
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ma tistax tmur lil hinn mill-aggravji mressqa mill-appellant u dan anki fejn hi ma tkunx taqbel mas-sentenza appellata.

Eccezzjoni perentorja fuq il-meritu japplika ghaliha d-dispost tal-Artikolu 732 (1) tal-Kap 12 li jipprovdu li "eccezzjonijiet perentorji jistghu jinghataw ukoll fil-qorti fil-grad ta' appell ghalkemm ma jkunux gew moghtija fil-qorti ta' l-ewwel grad". B'mod aktar preciz "l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tista' tinghata f'kull waqt tal-kawza, mqar fl-appell". Infatti qatt ma gie ddubitat jekk l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni anki bl-emendi ghall-Kodici ta' Procedura tistax tigi sollevata fi stadju ta' l-appell salv dejjem il-kwestjonijiet rigwardanti l-kap ta' l-ispejjez.

Il-qorti ma tistax "ex officio" taghti effett ghall-preskrizzjoni jekk din ma tigix eccepita mill-parti interessata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info