Reference: 463/1994/1

Judgement Details


Date
15/10/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
SCICLUNA GREGORIO SIVE GODWIN vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, F`LIEMA STADJU TAL-ITER PROCESSWALI TAL-PROCEDURI ORDINARJI GHANDU JITQAJJEM ILMENT KOSTITUZZJONALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - META JINTILFU PROVI
Summary
Is-semplici fatt li jintilfu xi ezibiti fi proceduri kriminali di per se ma jammontax ghal lezjoni tad-dritt ghal smiegh xieraq. Sabiex tigi ravvizata vjolazzjoni tkun trid issir prova specifika f'danis-sens. Tali vjolazzjoni ma tistax tigi stabilita a priori.

Biex jigi determinat kienx hemmjew le vjolazzjoni tad-dritt ghal smigh xieraq, il-valutazzjoni jew l-apprezzament ma ghandux isirfuq xi incident jew fattur izolat f'dawk il-proceduri, izda invece ghandu jsir fil-konfront tal-process kollu, fl-assjem tieghu. Dan ifisser ukoll li normalment u bhala linea di massima - l-apprezzament irid isir fil-konfront ta' l-istadji kollha tal-proces billi difett li seta` okkorra fil-proceduri quddiem l-ewwel istanza jista', facilment jigi retifikat quddiem it-tieni istanza bil-mezz ordinarju ta' l-appell. Dan huwa hekk anke ghaliex, bhala norma, l-applikant huwa obbligat li jezawrixxir-rimedji ordinarji qabel ma jghaddi biex jezercita l-mezzi straordinarji ta' impunjazzjoni bazati fuq l-allegazzjoni ta' vjolazzjoni ta' drittijiet fondamentali. Jekk ma jghamlux hekk, ikun qieghedjesponi ruhu ghall possibilita` moghtija espressament lill-Prim Awla tal-Qorti Civili li taghzel litiddeklina li tezercita s-setghat taghha biex tassigura t-twettiq ta' l-istess drittijiet fundamentali, jekk hija tkun sodisfatta li mezzi xierqa ta' rimedju ghall-ksur allegat huma, jew kienu, desponibbli favur l-applikant, skond il-ligi ordinarja.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info