Reference: 1152/2001/1

Judgement Details


Date
25/09/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ABELA NAZZARENO vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
DROGA, AZZJONI GHAR-RILAXX TA` PROPRJETA` KONFISKATA - DROGA, KONFISKA TA` PROPRJETA`
Summary
F'azzjoni mahsuba taht l-Ordinanza dwar il-Medicini Perikoluzi, li taht id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 22C(1) taghha jista' jintalab li hwejjeg persuna misjuba hatja ta' reat kontra l-Ordinanza, majibqghux izjed hekk milquta bil-konfiska maghmula, jekk din turi li dawk il-hwejjeg ma jkunux profitt jew dhul minn ghamil ta' reat jew ma jkunux miksuba, direttament jew indirettament, permezz ta' xi profitt jew dhul bhal dak;

Il-procedura specjali mahsuba fl-artikolu taht ezami hija wahdali taghmel eccezzjoni, fis-sens li tapplika meta persuna tkun instabet hatja ta' reat kontra l-Ordinanza minn Qorti kompetenti, u ghalhekk, ladarba tmur kontra x-xejra tad-dispozizzjonijiet generali tal-istess ligi dwar il-konfiska tal-gid ta' persuna li tikser l-Ordinanza, u sakemm jigu mharsin il-jeddijiet sostantivi tal-partijiet interessati, ghandha tinghata tifsira f'termini stretti u mhux usa' minn dak li ried il-legislatur. Ta' min jghid ukoll li tali procedura tapplika ghal ordni maghmul taht l-artikolu 22(3A)(d) biss. Din id-dispozizzjoni tal-ligi titkellem dwar konfiska ta' flejjes u gid, mobbli u kif ukoll immobbli, tal-persuna misjuba hatja, kemm jekk jinsabu f'Malta kemm jekkbarra minn Malta, ukoll jekk sal-waqt tas-sejbien tal-htija, tali gid immobbli jkun ghadda f'idejnterza persuna;

Din il-procedura, li ddahhlet fis-sistema taghna fl-1986, hija miftuha kemm ghall-persuna misjuba hatja u kif ukoll ghat-terza persuna li f'idejha l-immobbli jkun ghadda, u tridtinbeda mhux izjed tard minn tliet xhur minn meta s-sentenza li tkun ordnat il-konfiska ssir gudikat. Jekk wara smigh sommarju kif preskritt fl-imsemmi artikolu il-Qorti tasal ghall-fehma li t-talbatar-rikorrent ghandha tintlaqa' kollha jew f'xi parti minnha, il-gid li jkun milqut b'dik id-decizjoni ma jibqax izjed konfiskat u jintradd lura lir-rikorrent bis-sahha tad-decizjoni nnifisha meta din issir gudikat, u dik id-decizjoni favorevoli titqies bhala trasferiment tat-titolu ta' dak il-gidlura mill-Gvern ghal ghand ir-rikorrent;

Ghalkemm il-ligi tghid li l-konfiska ssehh favur il-Gvern ta' Malta, u skond ma johrog mill-artikolu 22(7) tal-istess Ordinanza, l-ordni tal-konfiska ghandha s-sahha ta' sentenza, il-ligi tghid li l-legittimu kontradittur fi procedura bhal din huwa l-Kummissarju tal-Pulizija, li fuqu huwa mitfugh id-dmir li jressaq it-twegiba fi zmien hmistax-il jummin-notifika lilu;

Huwa evidenti wkoll li jaqa' fuq il-persuna li titlob it-tnehhija tal-ordni tal-konfiska li tressaq il-provi taghha fi grad bizzejjed biex titwemmen li l-gid li trid li jinheles mill-konfiska ma kienx miksub minn flejjes jew qligh marbutin minn profitt jew dhul min ghamilta' reat. Ladarba l-procediment gie mahsub mil-legislatur li jinstama' minn Qorti ta' kompetenza civili u ladarba l-ligi nnifisha tghid li dwar kull procediment bhal dan japplikaw id-dispozizzjonijiet tal-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili huwa naturali ghalhekk li wiehed jistenna li l-grad ta' prova mressqa jkun wiehed li joqghod ghall-procedimenti ta' natura civili u mhux dak rigoruz tal-procediment penali;

Din il-kawza kienet tittratta specifikament dwar eccezzjoni fis-sens li l-proceduri kienu nulli peress illi ma giex osservat l-artikolu 22C(4) tal-Kap 101 li jipprovdi li t-tqeghid tar-rikors ghas-smiegh kellu jsir fi zmien mhux aktar tard minn tletin gurnata mid-data tal-prezentata tar-rikors.

Tezisti gurisprudenza fejn l-eccezzjoni ntlaqghet u l-procediment twaqqaf sewwasew ghaliex ma kinux gew imharsin it-termini ta' zmien imsemmijin fil-ligi;

Il-Qorti irriteniet li ma kienetx tkun qeghda taghmel haqq u tamministra kif imiss il-gustizzja kiekulaqghet l-eccezzjoni.

L-ewwel raguni u dak li ghal din il-Qorti hija l-izjed raguni misthoqqa tikkonsisti fil-fatt li, safejn kien jiddependi mir-rikorrent, huwa mexxa fiz-zmien li kienet taghtih il-ligi u bil-procedura li messha ntuzat. Is-sanzjoni li qieghed jitlob l-intimat bl-ewwel eccezzjoni tieghu titfa' fuq ir-rikorrent responsabbilta' li m'ghandux u li ma kienx f'qaghda li jikkontrolla. Teknikament, l-eccezzjoni biex jitwaqqaf is-smigh hija immirata lejn il-fatt li l-Qorti, minhabba ezigenzi tat-tmexxija tal-kawzi li kellha tisma' u kif ukoll biex tiehu hsieb li thares it-terminu taz-zmien moghti mil-ligi biex l-intimat iressaq it-Twegiba tieghu, naqset li tqieghed l-ewwelsmigh tar-Rikors promotur saz-zmien tat-tletin jum imsemmi fis-sub-artikolu (4). Ta' dan kollu r-rikorrent ma kien jahti xejn u l-Qorti ma setghetx fil-kuxjenza taghha taccetta li r-rikorrent ghandujigi mcahhad, minhabba xi haga li m'ghamilx u ma seta' qatt jiddetermina, minn jedd moghti lilu mil-ligi nnifisha u dan taht il-massima in omnibus maxime in jure aequitas spectanda est.

Fit-tieni lok, l-ligi li fuqha hija msejsa l-eccezzjoni prezenti mkien ma tghid li procedura li ma tharisx ghal xi raguni t-termini ta' zmien imsemmijin fiha tigi ma tiswiex. Lanqas ma tghid li l-konfiskatal-gid tar-rikorrent - li tkun sehhet favur il-Gvern meta s-sentenza li tkun ordnatha tkun saretfinali u konkluziva - issir irriversibbli jekk ma jitharisx dak it-terminu. Dik id-dispozizzjoni trid titqies fid-dawl tad-dispozizzjonijiet kollha ta' dik il-ligi specjali, u dawk id-dispozizzjonijiet ma jaghmlux in-nuqqas ta' harsien strett tal-imsemmi terminu wiehed li jinvalida procedura mibdija kif imiss fiz-zmien utli;

Billi r-rikorrent huwa moghti mil-ligi nnifisha l-jedd li jressaq il-procedura prezenti jigi li tnissel fih id-dritt li jinsisti ghad-definizzjoni ta' dak il-jedd ughal smigh xieraq dwaru. Taht il-massima qui suo jure utitur neminem laedere videtur, ma jistax jinghad li l-intimat qieghed igarrab xi hsara jew pregudizzju fl-interess tutelabbli tieghu bil-mixi 'l quddiem tas-smigh ta' dan ir-Rikors;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info