Reference: 856/1995/1

Judgement Details


Date
15/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
AZZOPARDI AVUKAT DR TONIO vs CINI OLAF A
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, INGURJA - INGURJA, AZZJONI CIVILI GHAD-DANNI
Summary
L-azzjoni odjerna ma kienetx bazata fuq id-disposizzjonijiet tal-Att Dwar l-Istampali jiddixxiplinal-kuncett ta' maltafama kommess permezz ta' pubblikazzjoni, kitba jew xandir, izda l-attur kien qedjibbaza t-talbiet tieghu fuq il-principji generali li jirregolaw il-kuncett tad-danni kontemplati fl-Artikoli 1029 sa 1051tal-Kodici Civili, that l-intestatura "Of Torts and Quasi Torts".

Sabiex tirnexxi din l-azzjoni, huwa mehtieg li dana jipprova l-esistenza tas-segwenti fatturi: (1) Il-fatt illegali dannus; (2) Illi rizultat ta' dan il-fatt huwa sofra danni materjali konsegwenzjali;u (3) Il-prova dwar il-misura tad-danni.

Skond il-principji generali tad-danni, l-ewwel fattur li jirid jirrikorri sabiex tissussiti l-azzjoni huwa l-event illegali dannus li f' dan il-kaz jikkonsisti fl-allegazzjoni inveritiera maghmula f' post pubbliku fil-prezenza ta' gurnalisti. Dan l-element jissussisti fil-forma ta' ingurja gravi.

It-tieni element rikjest mill-ligi huwa l-prova tad-danni materjali konsegwenzjali, u cioe' li rizultat ta' dak l-att illegali, l-attur sofradanni materjali fit-termini tal-Artikolu 1045 (1) tal-Kap16. Illi in propositu ghandu relevanza qawwija id-dispost ta' dan l-artikolu tal-ligi, li jiddefenixxi n-natura tad-danni rekalmabbli that l-artikoli in disamina. Minn din id-disposizzjoni kif ukoll mill-insenjament gurisprudenzjali, johrogcar li d-danni li jistghu jigu reklamati that dan ir-regim legali huma dawk komunament maghrufa bhala damum emergens - u cioe' t-telf attwali ta' parti mill-patrimonju tad-danneggjat, u bhala lucrum cessans - u cioe' it-telf ta' qligh li d-danneggjat ser isofri fil-futur, b' kaz ta' disabilita' permanenti, rizultat tad-dannu lilu kaggjonat. Il-ligi taghna ma tikkontemplax danni morali, u cioe' danni ghall-ugigh jew dwejjaq jew inkonvenjenza li d-danneggajt jsofri rizultat tal-event dannus.

F' materja ta' danni emergenti ftit hemm lok ghal diskrezzjoni arbitrio boni, stante li dawn id-danni minn natura taghhom ghandhom jirrizultaw b' mod konkret u car mill-provi mressqa mill-attur lighandu l-oneru tal-prova b' applikazzjoni tal-principju fundamentali f' materja ta' prova li min jallega ghandu jipprova: onus probandi incumbit ei quid dicit non ei qui negat u quod gratis asseriturgratis negatur.

Huwa d-dover tal-Qorti li thares kemm l-interessi tad-danneggjat kif ukoll dawk tad-danneggjant u tasal ghall-ammont li jirrapprezenta bilanc ekwu u gust bejn iz-zewg interessi; izda, l-ammont ghandhu dejjem ikun bazat fuq provi konkreti u cari li juru b' mod dettaljat u sodisfacenti d-damnum emergens konsistenti telf finanzjarju attwalment soffert mid-danneggjat rizultattal-agir illegali tad-danneggjant li minn naha tieghu ghandu d-dritt jkun jaf fuq liema kriterji finanzjarji hija bazata s-somma li ser ikun obbligat jhallas

F' dan il-kaz, l-attur naqas li jgib provi sodisfacenti li juru li huwa sofra danni skond il-ligi, u in manakanza ta' tali prova, t-talbiet tieghu bazati fuq risarciment tad-danni gew michuda - actore non probante reus absolvitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info