Reference: 1420/1995/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BUHAGIAR JOSEPH ET vs BUHAGIAR EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` AZZJONI PETITORJA - ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` L-ACTIO MANUTENSIONIS - ACTIO SPOLII, MINN META JIBDA JIDDEKORRI L-PERIJODU TA` DEKADENZA TA` XAHAREJN - AZZJONI, NATURA U INDOLI GHANDHOM JIGU DEZUNTI MIT-TERMINI TAL-ATT LI BIH JINBDEW IL-PROCEDURI - CITAZZJONI, MA TISTAX TIKKONTJENI AZZJONI POSSESSORJA U AZZJONI PETITORJA FLIMKIEN - CITAZZJONI, TIFSIRA CARA U SEWWA TAL-OGGETT U R-RAGUNI TAT-TALBA - CITAZZJONI, TISTA` TIKKONTJENI AZZJONI POSSESSORJA U AZZJONI PETITORJA FLIMKIEN
Summary
Il-ligi tal-procedura hija cara bizzejjed fis-sens li kawza ta' spoll privileggjat trid issir fi zmien xahrejn minn meta jkun gie kommess l-ispoll u mhux minn meta dan jigi skopert mill-attur.

It-terminu ta' xahrejn jibda jiddekorri mid-data minn mindu l-attur ikun attwalment u fizikament giespoljat mill-pussess tieghu mhux "a die scientiae".

Huwa minnu li kien hemm kawzi ta' spollfejn il-Qrati estendew il-parametri tal-kawza lil hinn minn wahda ta' spoll privileggjat, imma dan sar biss fejn ic-citazzjoni tkun saret u giet ifformulata b'mod li ma kienx sufficjentement car jekkfil-fatt l-azzjoni kienitx dik ta' spoll privileggjat jew wahda ta' manutenzjoni. Imma f'kazi simili, wiehed irid joqghod attent biex ma tinholoqx ingustizzja mal-parti konvenuta. Jekk, fi kliem iehor, tkun ser titwessa' n-natura ta' l-azzjoni, il-partijiet ghandhom ikun pjenament edotti minn talitwessigh.

hu principju generali li n-natura u l-indoli ta' l-azzjoni ghandhom jigu dezunti mit-terminu ta' l-att li bih jinbdew il-proceduri, u dan hu veru partikolarment f'materja ta' azzjonipossessorja. Pero`, jista' jaghti l-kaz illi mit-termini tac-citazzjoni ma jkunx jista' finalmentjinghad malajr liema hi l-azzjoni verament intentata mill-attur, u jista' jkun ukoll li dan ikun sardeliberatament, bil-hsieb li b'dan il-mod l-attur jigi li qed jezercita l-azzjoni ta' manutenzjoniu dik ta' reintegrazzjoni flimkien.

Imma dan ma hux permess, ghax dawn iz-zewg azzjonijiet ghad li ghandhom hafna punti ta' kuntatt bejniethom, huma assolutament distinti fin-natura u l-iskop taghhom, u huma mmexxijin minn regoli ta' procedura diversi. Dawn iz-zewg azzjonijiet ma jistghux jigu ezercitati konfuzament u flimkien b'domanda wahda. Dan hu kuntrarju, mhux biss ghall-principji kif imfissra, izda wkoll ghad-dispost espress tal-ligi tal-Procedura li jezigi li c-citazzjoni ghandujkun fiha mfisser car u sewwa l-oggett u r-raguni tat-talba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info