Referenza: 6/1994/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI GINO
Partijiet
VELLA JOSEPH vs AZZOPARDI FRANCESCO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KERA - RIPRESA TAL-PUSSESS TA FOND
Fil-Qosor
It-talbiet tar-rikorrenti jirreferu ghar-ripresa tal-fond 23 Sqaq Bistra Mosta, mikri lill-intimatiFrancesco u John ahwa Azzopardi bil-kera ta' ghoxrin lira (Lm20) fis-sena. Dawn it-talbiet huma bbazati fuq il-kawzali ta' hafna hsara, nuqqas ta' manutenzjoni kif ukoll uzu divers.

Bl-imsemmija sentenza tieghu tat-3 ta' April 2001 il-Bord li Jirregola l-Kera ddecieda li kienu rrizultaw hsarat konsiderevoli kif ukoll nuqqas ta' osservanza tal-kundizzjonijiet tal-kirja da parti tal-intimatiu ghalhekk l-istess Bord laqa' t-talba tar-rikorrenti u awtorizzah jirriprendi il-pussess tal-fond 23, Sqaq Bistra l-Mosta. Bl-istess sentenza ghall-fini tal-izgumbrament gie prefiss it-terminu ta' tlett (3) xhur mid-data tal-istess sentenza.

L-intimati appellanti hassew ruhhom aggravati b'din is-sentenza u interponew dan l-appell. Fir-rikors tal-appell taghhom l-intimati qed jitolbu li s-sentenza appellata tithassar u tigi revokata u minnflok l-eccezzjonijiet tal-appellanti jigu akkolti.

Li ghamel il-Bord li Jirregola l-Kera hu li b'digriet tas-27 ta' April 2000 ordna l-isfilztar-relazzjoni ulterjuri tal-periti teknici u fl-istess hin nnomina lill-istess periti, li kienu giagew nominati qabel, biex jezaminaw l-ewwel relazzjoni taghhom u wara jirrelataw dwar il-fond in kwestjoni. Hawnhekk il-Bord mexa skont il-kriterji mfissra u dettati fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell.Sabiex il-Bord ikun ultra zgur, ordna l-isfilz tar-relazzjoni li ghar-rigward taghha kien gie dikjarat li kienet giet prezentata b'mod irregolari u nnomina lill-istess periti sabiex jaghmlu relazzjoni ohra li kellha tittratta biss l-istat tal-fond in kwestjoni, inkluzi l-hsarat.

Il-Bord wasal ghal konkluzjoni li ma jirrizultax li tbiddlet id-destinazzjoni tal-fond izda rrizulta li fil-fondsaret "hsara hafna" u li kien hemm nuqqas ta' manutenzjoni serja u dana kollu a skapitu tas-sid. Ghalhekk it-talba tar-rikorrenti ghar-ripresa giet akkolta.

Fid-dawl tal-premess, din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tiddeciedi illi t-talbiet tal-intimati appellanti ghandhom jigu respinti u b'hekk is-sentenza appellata ghandha tigi konfermata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni