Referenza: 22/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI GINO
Partijiet
MERCIECA MARIELLA ET vs RAPINETT PAWLU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KERA - SULLOKAZZJONI
Fil-Qosor
Hu ormai pacifiku li Qorti ta' revizjoni ma tiddisturbax l-apprezzament tal-provi u ta' fatt li tkunghamlet l-Ewwel Qorti. Tali apprezzament isir mill-gdid biss jekk jirrizultaw ragunijiet validi u gravi. Fil-kaz in esami ma jirrizultawx tali ragunijiet.

Din il-kawza hi dwar il-kirjata' hanut li jinsab fiz-Zejtun u liema hanut jgib l-isem ta' “Engros”. Ir-rikorrenti huma s-sidienfilwaqt li l-intimati huma l-inkwilini. Il-kirja hi regolata bi skrittura fejn il-partijiet, fost affarijiet ohra, fthemu li l-kerrej ma jkunx jista' jissulloka jew icedi il-kirja tal-hanut jew partiminn tal-hanut, lil haddiehor minghajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub tas-sid. Il-Bord li Jirregola l-Kera kkonkluda li kien hemm sullokazzjoni da parti tal-inkwilini intimati lis-socjeta' Engros Limited. Fost affarijiet ohra l-imsemmi Bord ikkonsidra li l-indirizz registrat tal-imsemmija socjeta' kien fl-indirizz tal-fond in kwestjoni u dan inbidel wara li l-intimati gew notifikati bir-rikors presenti.

In effetti ma saret ebda assunzjoni gratwita da parti tal-Bord li Jirregola l-Kera metantqal li s-socjeta` Engros Limited kienet thallas kera lill-intimati u dana f'rata oghla minn dik li l-istess intimati kienu jhallsu lir-rikorrenti. Difatti jirrizulta, mill-kotba tan-negozju u mir-rapporti li gew prodotti, li l-imsemmija socjeta' kienet qed thallas ammont akbar minn l-ammont tal-kera li kienet dovuta lir-rikorrenti. Ma saret ebda prova da parti tal-intimati li l-kera li hemm indikata fil-kotba taghha li kienet qed tithallas mill-imsemmija socjeta' ma kinitx tirrigwarda biss il-hanut in kwestjoni. Ma hemmx dubju li, semmai, tali prova kella ssir mill-intimati. Ghalhekk sewwakkonkluda l-Bord li kien hemm sullokazzjoni.

Il-Bord analizza ukoll id-deposizzjoni tal-intimata Giovanna Rapinett u wasal ghall-konkluzjonijiet tieghu a bazi ta' dak li qalet l-istess xhud, abazi tal-komporatment taghha, kif ukoll a bazi tar-risultanzi. Ma jirrizulta xejn li jista' jgieghelli jitbiddlu dawn il-konkluzjonijiet. Il-fatt li l-intimati helsu xhud mis-sigriet professjonali tieghu ma jbiddel xejn f'dan ir-rigward.

Lanqas ma tirrizulta ebda accettazzjoni jew akkwixxenza minn naha tar-rikorrenti ghar-rigward tal-istat ta' fatt prevalenti. Bl-ebda mod ma rrizulta li r-rikorrenti kienu jafu li kienet giet registrata s-socjeta' kummercjali in kwestjoni. Il-fatt li l-informazzjoni dwar it-twaqqif ta' kumpaniji hija informazzjoni pubblika ma jfissirx li r-rikorrenti kienu jafu bit-twaqqif u registrazzjoni tal-imsemmija socjeta'. Lanqas ma gie pruvat li r-rikorrenti kienu jafu li din is-socjeta' kienet qed tmexxi n-negozju gestit fil-hanut in kwestjoni. Ma hemm ebda obbligu fuq is-sid ta' hanut li jghamel verifiki mal-awtorita' kompetenti sabiex jara jekk gietx irregistrata xi kumpanija li tista' tkun b'xi mod konnessa mal-fond tieghu mikri lil terzi.


In vista ta' dan kollu, din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tirrespingi t-talbiet kollha tal-intimati appellanti u b'hekk l-appell qed jigi michud u s-sentenza appellata qed tigi konfermata in toto.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni