Reference: 146/1995/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
BRINCAT INES vs DEBONO MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - ZGUMBRAMENT
Summary
F'dawn il-proceduri r-rikorrenti Ines Debono qed titlob li tigi awtorizzata tirriprendi l-pussess tal-fond kummercjali, uzat bhala spizerija, numru 117, St. Sebastian Street, Qormi, liema fond hu mikri lill-intimat Mario Debono bil-kera ta' Lm150 fis-sena. Ir-rikorrenti qed tibbaza din it-talba taghha fuq il-premessi li l-intimat issulloka jew ceda l-fond lill-terzi minghajr il-kunsens jew l-approvazzjoni taghha u li l-intimat ghamel tibdiliet strutturali ingenti fil-fond ukoll minghajr il-kunsens jew l-approvazzjoni taghha.

Il-Bord li Jirregola l-Kera laqa' t-talba tar-rikorrenti u awtorizzaha tirriprendi pussess tal-fond kummercjali/spizerija f`numru 117, St Sebastian Street, Qortiu ghall-fini tal-izgumbrament ipprefigga t-terminu ta' xahar mid-data tal-istess sentenza.

L-intimat hass ruhu aggravat bl-imsemmija sentenza u interpona dan l-appell fejn qed jitlob li din il-Qorti tal-Appell thassar u tirrevoka l-istess sentenza u dana billi tigi michuda t-talba tar-rikorrenti appellata u tigi akkolta r-risposta tal-intimat appellanti. L-aggravju tal-intimat appellant jikkonsisti fil-fatt li, skont huwa, l-Bord ma analizzax tajjeb l-iskrittura li saret bejn l-intimatu t-terzi, u konsegwentement applika hazin il-ligi.

Il-Bord, fis-sentenza appellata, wasal ghall-konkluzjoni li l-argument li l-ftehim li sar bejn l-istess intimat u t-terz Vella la hu cessjoni u lanqas sullokazzjoni imma hu kuntratt ‘sui generis' li ma jreggix u ma jistax jigi accettat. Il-Bord wasal ghal din il-kokluzjoni wara li ezamina z-zewg skritturi u cioe dik bejn l-intimat u l-Ispizjar Ellul u dik bejn l-istess intimat u Vella u wara kkonsidra li dawn jixxibhu pero' fl-istess hin hemm differenzi fundamentali bejnithom.

Il-Bord fl-ebda hin ma accetta l-argumenti tal-intimat appellant li ma kienx hemm sullokazzjoni bejn l-intimat u Vella u din zgur li ma kienitx ir-raguni ghala l-Bord ma ezaminax it-tieni kawzali rigwardanti it-tibdil strutturali. Ghal kuntrarju, il-Bord stess iddikjara li ma kienx ser jezamina l-imsemmija kawzali l-ohra peress li kien gia rrizultalu li l-intimat kien issulloka l-fond in kwestjoni minghajr il-kunsens tas-sid. Il-Bord ghalhekk maskartax l-imsemmija kawzali tal-bdil strutturali u fl-ebda hin ma ddikjara li din il-kawzali kienetqed tigi michuda.

Din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tiddeciedi billi tichad it-talbiet kollhatal-intimat appellant u billi tikkonferma is-sentenza appellata. Ghal finijiet tal-izgumbrament it-terminu ta' xahar ghandu jinda jiddekorri mid-data ta' din is-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info