Reference: 1354/1993/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
ATTARD CARMELO vs SAMMUT JOSEPH PRO ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU, ATTUR F`KAWZA PETITORJA LI JBIEGH L-ART MERTU TAL-KAWZA - IUS SUPERVENIENS - KUNTRATT, ATT KORRETTORJU
Summary
Skond id-dottrina u l-gurisprudenza, biex wiehed jista' jinghad li ghandu interess legali jipproponiazzjoni, huwa bizzejjed li l-kawza tkun tista' tipproducilu rizultament utili jew vantaggjuz.

Sid li fil-mori ta' kawza petitorja jbiegh il-proprjeta` mertu tal-kawza ma jibqaghlux l-interessguridiku mehtieg sabiex ikompli l-istess kawza.

L-atti korrettorji ghandhom iservu sabiex jigu korretti zbalji genwini f'atti pubblici u m'ghandhomx iservu bhala ghodda ghall-opportunismu tattiku.

It-teorija tal-"Jus Superveniens", skond il-gurisprudenza, hija applikabbli meta l-obbligazzjoni li tkun il-bazi ta' l-azzjoni tkun sospiza b'kondizzjoni jew terminu, u din il-kondizzjoni tavvera ruhha, jew it-terminu jaghlaq, waqt il-kawza. Fil-kaz in ezami ma kienet tezisti ebda kondizzjoni jew terminu li kienet tissospendi l-azzjoni de quo izda l-karenza ta' interess guridiku fl-attur appellant kienet rizultat dirett ta' l-agir tal-istess attur li, fil-mori tal-proceduri, ddecida li jittrasferixxi l-art li fuqha kien qed jagixxi kontra l-konvenuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info