Reference: 545/1996/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TABONE JOANNE PRO ET NOE vs TABONE JESMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT, DISOKKUPAZZJONI - MANTENIMENT, META MIN IRID JIPPROVDIH IKUN FUQ L-ASSISTENZA SOCJALI - MANTENIMENT, NEMO AD IMPOSSIBILIA TENETUR - MANTENIMENT, OBBLIGU TAL-HLAS TA` - PROVA, FEDINA PENALI - SEPARAZZJONI PERSONALI, SWAT
Summary
Kull prova hi ammissibbli jekk logikament rilevanti ghall-fattijiet in kwestjoni bejn il-partijiet (Artikolu 558, Kapitolu 12) hemm ukoll il-prova tal-fedina penali ta' xi wahda mill-partijiet. L-inferenzi dezumibbli minn dan id-dokument huma cari u ovvji u jaghmlu prova tal-kondotta. Certament prova m' ghandhiex tigi eskluza semplicement ghax turi illi parti f' kawza hi ta' kondotta hazina izdaghandha tigi eskluza jekk ma turi xejn izjed. Meta, anke fil-kriminal, tista' talvolta tigi ammessa l-prova ta' kondotta precedenti ta' l-akkuzat, il-prova ma tkunx il-kondotta hazina in generali ta' l-akkuzat (hlief meta hu jinvoka l-kondotta tajba tieghu) izda ta' fatti partikolari li jkollhom xi riferenza logika ghall-fatt addebitat.

Il-vjolenza hi fost l-aktar elementi, jekk mhux ukoll l-aktar wahda, li inevitabilment twassal ghal firda personali, anke ghaliex, kif inghad, "huwa ferm difficli li tigi superata minn min ikun halla lilu nnifsu jintrikeb minnha".

Id-dizokkupazzjoni mhix motiv biex tehles lir-ragel mill-obbligu ta' l-alimenti lejn martu, specjalment, imbaghad,meta dik id-dizokkupazzjoni tkun kolpuza.

Hu veru li l-ligi civili ma tisforza lil hadd mill-mizzewgin biex imur jahdem bilfors pero` hu daqstant veru li l-ligi civili timponi fuq l-konjugi l-obbligu li jipprovdu manteniment reciproku lil xulxin u manteniment ghall-ulied. F'adempiment ta' dan l-obbligu l-konjugi huma mistennija mil-ligi illi jipprovdu l-mezzi, bhala regola mix-xoghol taghhom, biex ma jhallux lil min jiddependi minnhom ghall-manteniment, nieqes mill-bzonnijiet essenzjalita' kuljum. Sa kemm wiehed jista' liberament jikkonsidra li tali obbligu kien ifisser illi min kien obbligat kellu bilfors jipprovdi l-mezzi u konsegwentement kellu bilfors jahdem la ma kellux fondiohra mnejn jaghmel tajjeb ghal tali obbligu.

Minn naha l-ohra l-Qorti ma tistax tinjora l-fatt illi wiehed mill-mizzewgin ikun qieghed jircievi l-minimu ta' l-assistenza socjali u allura ma kellux mezzi sufficcjenti la biex jghix hu nnifsu u lanqas biex imantni lil haddiehor. Naturalment pero` l-Qorti ma tistax tinjora l-fatt ta' l-obbligu vestit mil-ligi biex huwa jivversa persentagg minn dak li jippercepixxi. Persentagg li jigi stabbilit in omagg tal-principju li l-parti li tkun hatja fiz-zwieg kellha tipprovdi ghall-manteniment tal-parti l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info