Reference: 728/1997/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCERRI DAVID ET vs CIANTAR ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, KONTRIBUTORJETA` - KOLLIZJONI, NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA - KOLLIZJONI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHALLI LIL PERSUNA SSUQ VETTURA MHUX LICENZJATA U ASSIGURATA - KOLLIZJONI, VELOCITA` - META SEWWIEQ IPOGGI LILU NNFISU F`POSIZZJONI LI MA JKUNX JISTA` JEVITA INCIDENT - KOLLIZJONI, VELOCITA` - TISTA` TKUN ECCESSIVA ANKI JEKK TAQA` FIL-LIMITI REGOLAMENTARI
Summary
Huwa pacifiku illi anke fejn l-ispeed jitqies konformi ghar-regoli tas-sewqan, eppure certu speed kapaci jinnewtralizza dak il-margini ta' sikurezza tant importanti u necessarju f' kull kaz ta' emergenza li tista' tinqala jew li sewwieq isib ruhu konfrontat minnha f' kull mument tas-sewqan.

Jinsab affermat illi meta jkun hemm htija kontributorja da parti tad-danneggat, huwa dejjem imhollifid-diskrezzjoni tal-Qorti li tistabbilixxi l-proporzjon li fiha huwa kkontribwixxa ghal jew ikkaguna l-hsara li garrab sew jekk id-danneggjant jew danneggjanti jkunu kkagunaw id-dannu b' semplici kolpa jew anke b' dolo, minghajr ebda regola prestabbilita mil-ligi stess li tistabbilixxi l- proporzjon ghal nofs jew frazzjoni ohra. Kollox f' kull kaz jiddependi mic-cirkostanzi partikolari tieghu.

Sid ta' vettura li tkun involuta f' incident meta misjuqa minn terzi ma jwiegibx ghad-danni talvolta kagjonati mis-sewwieq. Bhal kull principju generali iehor ir-regola ssofri eccezzjoni bhalper ezempju fejn jirrizulta li l-vettura misjuqa mit-terz ma tkunx assikurata u allura tinsorgi r-responsabilita` solidali anke ta' sid il-vettura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info