Reference: 194/1997/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GERA DE PETRI TESTAFERRATA BONICI GHAXAQ vs KUMMISSARJU TA' L-ART
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJARJI, FORMALIZMU EZAGERAT - ATTI GUDIZZJARJI, NULLITA` TA` - ESPROPRJAZZJONI, DMIR TAL-KUMMISSARJU TAL-ARTIJIET LI JGHARRAF LIS-SIDIEN U PERSUNI OHRA LI GHANDHOM INTERESS SKOND IL-LIGI BID-DIKJARAZZJONI TAL-PRESIDENT TA` MALTA U BL-AVVIZ TAL-FTEHIM
Summary
In-nullitajiet huma odjuzi, ma jistghux jigu prezunti, ma jistghux jigu estizi minn kaz ghall-iehor,u in generali jirripunjaw ghaz-'zeitgeist' modern li huwa kuntrarju ghar-ripetizzjoni ta' kawzi u atti gudizzjarji u ghall-moltiplikazzjoni ta' l-ispejjez u telf ta' zmien anti-ekonomiku hlief ghal ragunijiet verament serji.

L-Att dwar l-Akkwist ta' Artijiet ghal Skopijiet Pubblici jipprovdili kemm id-dikjarazzjoni Presidenzjali tat-tehid ta' l-art kif ukoll l- "Avviz ghall-Ftehim" ikunumaghrufa lil "kull sid" u "lil kull bniedem iehor li ghandu interess skond il-ligi". Wiehed ghandujipprezumi illi l-kwalifika kontenuta in koda ghas-subinciz (2) ghall-Artikolu 9 hi l-eccezzjoni u mhux ir-regola. Eccezzjoni li tippresupponi li l-awtorita` kompetenti tkun ghamlet il-verifiki u ricerki taghha kif suppost u b' mod diligenti. Wiehed ghandu f' kazijiet bhal dawn ma jiznaturax jew jirrestringi izzejjed anke kontra r-rieda tal-legislatur.

Huwa veru illi n-notifika ta' l- "Avviz ghall-Ftehim" ma tikkwalifikax necessarjament lil dak li jkun titolari ta' xi dritt fuq l-art esproprijata. B' danakollu, il-Qorti hi tal-fehma illi l-iskop utilitarju tal-ligi huwa dak li l- "Avviz ghall-Ftehim" jipprovdi ghall-interess reali u prattiku biex proprju jirrikoncilja l-interess pubbliku ta' l-esproprijazjoni ma' l-interess privat;

L-inosservanza tan-notifika lill-persunainteressata ma ggibx necessarjament u bhala konsegwenza taghha n-nullita` tal-procedura;

Huwa fatt illi ebda nullita` bhal din ma tinsab komminata fil-kaz ta' kontravenzjoni ghall-Artikoli 9 u12 tal-Kapitolu 88. U ma setax kien diversament ghaliex ma setax kien il-hsieb tal-legislatur tahtdik il-ligi illi f' kaz ta' kontravenzjoni dan iwassal ghan-nullita`;

F' kull kaz l-atti inkorso huma facilment salvabbli bl-adezjoni ta' l-atturi f' dawk l-atti jew fil-kontraddizzjoni taghhom. Huwa proprju ghalhekk illi l-ligi ta' procedura tahseb ghall-istitut ta' l-intervjent in kawza jew dik tal-kjamata tal-persuni meta talvolta tigi stabbilita l-ezistenza ta' l-interess guridiku;

Dan kollu ghandu jfisser illi l-impunjattiva b' success ta' atti minhabba nullita` hi akkordatabiss meta t-termini ta' l-istituti korrettivi jkunu skadew u ma jkunx ghad hemm il-possibilita` ta'l-osservanza tat-termini tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info