Reference: 1574/1992/1

Judgement Details


Date
09/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CAMILLERI BERTU vs BARTOLI HAROLD ET NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, APPLIKAZZJONI TA` UBERRIMA FIDES KEMM GHALL-ASSIKURAT KIF UKOLL GHALL-ASSIKURAZZJONI - ASSIKURAZZJONI, INSURABLE INTEREST - ASSIKURAZZJONI, UBERRIMA FIDES - DRITT TA` PROPRJETA`, TRASFERIMENT TA` HWEJJEG IMMOBBLI - KONVENJU, CESSJONIJIET TA` DRITTIJIET FUQ - KUNTRATT, KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA MA TISSOSPENDIX L-EZEKUZZJONI TAL-KUNTRATT
Summary
Is-sistema li bih wiehed icedi d-drittijiet tieghu fuq konvenju huwa sistema sabiex jigi evitat hlasu spejjez zejda ta' kuntratt. Dan it-tip ta' negozju huwa normali f'Malta u, ghalkemm jistghu jinholqu problemi bl-uzu ta' din il-proceduri, wiehed jiltaqa' maghha ta' spiss fin-negozju tal-art.

Oggetti mobbli ma jehtiegux skrittura biex jigu trasferiti u l-proprieta' fihom tghaddi bil-kunsens espress anke oralment. Il-possessur jitqies proprietarju, sakemm ma ssirx revendikazzjoni tal-haga mis-sid skond id-disposizzjonijiet tal-artikolu 559 tal-Kodici Civili.

L-artikolu 1066(2) tal-Kodici Civili jiddisponi li l-kondizzjoni rizoluttiva , "ma twaqqafx l-esekuzzjoni tal-obbligazzjoni", izda tista' twassal ghar-radd lura ta' dak li rcieva f'kaz li tavvera ruhha dik il-kondizzjoni. Fil-frattemp, pero', u sakemm ma tavverax ruhha dik il-kundizzjoni (li jista' jinvokaha biss dak il-kontraent li favur tieghu tapplika dik il-kondizzjoni), l-obbligazzjoni tidhol fis-sehh u jkollhal-effetti kollha naturali taghha. Il-kundizzjoni rizoluttiva, wiehed ifakkar, hija sottintesa f'kullobbligazzjoni bilaterali, u tillibera lill-kontraenti mill-obbligu li jaghti l-korrispettiv, jekk il-parti l-ohra tonqos li taghmel il-parti taghha. Jekk parti wahda, pero', twettaq l-obbligazzjoni taghha, il-parti l-ohra trid tesegwixxi taghha , pero', fil-frattemp, il-kreditur huwa fl-istess sitwazzjoni bhal li kieku l-obbligazzjoni ma kienetx munita b'kondizzjoni rizoluttiva, ghaliex l-ezistenza ta' tali kondizzjoni ma timpedix li l-obbligazzjoni jkollha effikacja guridika shiha. Il-krediturallura ghandu, pendenti l-kondizzjoni, l-istess drittijiet u l-istess azzjoni daqs li kieku l-obbligazzjoni kienet pura u semplici. Meta l-obbligazzjoni ghandha bhala ogget haga certa, il-kreditur isir immedjatament proprjetarju. L-akkwirent taht kondizzjoni rizoluttiva jista allura, pendenti l-kondizzjoni, jistitwixxi l-azzjonijiet petitorji jew possessorji relattivi ghall-haga minnu akkwistata.

Biex wiehed ikopri oggett b'assikurazzjoni, mhux mehtieg li jkun propjetarju ta' dak l-oggett; basta li jkollu dak li fid-duttrina ingliza hu msejjah bhala "an insurable interest". Dan jezistimeta l-assikurat jista' jinghad li jibbenefika mill-ezistenza kontinwata tal-proprjeta` jew il-hajja assigurata u ser isofri hsara minhabba l-hsara jew id-distruzzjoni taghha.

Sakemm l-assikurat ghandu interess fl-esistenza tal-oggett jew li dak l-oggett jibqa' fl-istat li hu, huwa jgawdi l-interess mehtieg biex ikun jista' jitlob polza ta' koperta fuq dak l-oggett.

Il-kuntratt ta'assikurazzjoni huwa wiehed ta' uberime fides kemm ghall-assikurat kif ukoll ghall-kumpanija assikuratrici. Huwa obbligu tal-assikurat li, meta jimla l-polza ta' assikurazzjoni, jaghmel "full disclosure of all material facts", izda l-kumpanija assikuratrici trid ukoll tagixxi in buona fede. Il-kuntratt ta' assikurazzjoni ghandu jigi interpretat in buona fede anke mill-kumpanija assikuratrici; jekk,allura, din rat il-merkanzija kif stmata mill-assikurat u accettat ir-riskju, ma tistax wara tinnega li thallas kumpens fuq kontestazzjoni tal-kwantita' u l-valur ta' dik il-merkanzija.

Il-kumpanja assikuratrici m'ghandiex xi obbligu tivverifika kull talba ghall-assikurazzjoni li ssirilha billi tezamina l-oggett, il-kwantita' u l-valur, li tkun mitluba tkopri b'assikurazzjoni. Dan mhux mistenni minnha, pero', jekk l-assikurat jitlob li l-kumpanija assikuratrici tivverifika l-oggett in kwistjoni, jew jekk, bhala fatt, il-kumpanija assikuratrici jkollha l-opportunita' reali u attwali litara u tezamina l-oggett, ma tistax tghalaq ghajnejha ghal dak li jirrizultalha jew li jista' jirrizultalha b'ezami semplici, u tqajjem is-suspett taghha wara li ssir il-claim.

Il-principju ta' bona fede imposta fuq iz-zewg partijiet kontraenti, "ifisser li bhal ma d-dettalji li hemm fil-proposal form u moghtija mill-assigurat jorbtu lill-istess assigurat anke fir-risposti minnu moghtija jew anke mhux moghtija fit-termini tal-principju tal-obbligu ta' disclosure ghal dak li huma fatti materjali, l-istess rikjesti tal-assigurat kontenuti fl-istess polza huma l-bazi ta' rabta bejn il-partijiet, kemm-il darba l-istess proposta tigi accettata mis-socjeta' assiguratrici, li ghalhekk, kifdi piu' jinghad fl-istess polza, tbiddel dak propost f'offerta accettata bil-hrug tal-polza proprjabhal fil-kaz odjern, u ghalhekk dak kontenut fl-istess formola, jifforma ghaz-zewg partijiet il-bazital-ftehim bejniethom".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info