Reference: 1624/1997/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CUTAJAR SAVIOUR ET vs ZAMMIT MARIA DOLORES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KUMPENS GHAL MILJORAMENTI
Summary
L-Artikolu 1564 (2) tal-Kodici Civili jippreciza illi "l-kerrej ghandu jedd jiehu lura dawk il-miljoramenti [anke jekk saru bla kunsens, ex Artikolu 1564 (1)], billi jerga' jqieghed il-haga fl-istat li kienet qabel ma saru, izda dan kemm-il darba, ghal dawk li huma l-miljoramenti li jkunu ghadhom jezistu fi tmiem tal-kiri, huwa juri li jista' jiehu xi utli minnhom billi jaqlaghhom, u sid il-kera ma jaghzilx li jzommhom, u jhallas lill-kerrej somma daqs il-gid li dan jista' jiehu li kieku jaqlaghhom";

Akkolt ukoll mill-gurisprudenza hi l-osservazzjoni illi "armatura 'per se' tikkostitwixxi miljorament li jaqbel mad-destinazzjoni tal-fond mikri bhala hanut, u li 'per se' tkun rimossa bla hsara tal-post fejn ikun";

Minn dan dedott wiehed jifhem illi l-iskop tal-ligi fil-kazijietprospettati hu dak li jinghata harsien lill-principju "nemo locupletari licet cum aliena jactura";

B' danakollu tali principju jibqa' hekk validu sakemm ma jkunx hemm fil-kuntratt klawsola litirregola xort' ohra dawn il-miljoramenti u l-modalita` dwarhom;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info