Reference: 687/1981/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CUTAJAR ORAZIO SIVE GRAZIO vs CUTAJAR EMMANUELE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, IL-LIKWIDAZZJONI TA` WIRT TISTA` TINTALAB BISS MINN WERRIET JEW LEGITTIMARJU - SUCCESSJONI, ACCETTAZZJONI TA` EREDITA` - SUCCESSJONI, DRITT GHALL-FROTTIJIET FUQ IL-BENI LI JIKKOMPONU L-LEGITTIMA - SUCCESSJONI, LEGITTIMA - NATURA TA` - SUCCESSJONI, RINUNZJA GHALL-EREDITA`
Summary
Hu principju ormaj pacifiku fil-gurisprudenza nostrali illi, biex il-likwidazzjoni ta' wirt tista' tintalab bhala pre-ordinata ghad-divizjoni, jehtieg li l-attur ikun werriet, jew ghall-anqas legittimarju; u li ghalhekk, min ikun ghadu ma ddeliberax li jaccetta l-eredita`, jew li ma jaccettahiex u minflok jiehu l-legittima, ma jistax jippromwovi kawza ghal-likwidazzjoni tal-wirt. Ghax hu ma jkunxjista' jigi kunsidrat la bhala werriet u lanqas bhala legittimarju.

Kwantu mbaghad ghal-legittimarju dan ma jistax jippromwovi l-kawza qabel ma jkun irrinunzja ghall-wirt b' mod espress" kif hekk jiddisponi l-Artikolu 860 tal-Kodici Civili.

Legittimarju li jkun irrinunzja ghall-wirt uli jitharrek bhala eredi f'azzjoni relattiva ghall-validita` ta' wirt u li ma jopponix tali fatt jista' forsi jitqies li accetta l-eredita`.

Madanakollu, accettazzjoni tacita` ta' eredita` tridtkun tali li certament, necessarjament u univokament, minnu ma tkunx tista' tigi nferita konsegwenza ohra hlief dik li min ghamlu ried jaccetta l-eredita`. U l-prova li l-att ikun jirrivesti dawn il-karattri jinkombi lil min jallega li dak l-att jirrivesti dawn il-karattri.

F'kaz ta' dubjutali dubju ghandu jmur a favur ir-rifjut ta' l-eredita`. Hawnhekk il-qorti, fic-cirkostanzi partikolari tal-kaz, qieset li ma kien hemm l-ebda accettazzjoni tal-wirt.

Il-ligi taqsam il-gid tad-disponenti f' zewg partijiet; wahda l-parti disponibbli u l-ohra l-parti indisponibbli. Dan kif jemergi mill-Artikoli 614(2), 646 u 647, u d-disposizzjonijiet li jsegwuh li jittrattaw fuq ir-riduzzjoni tad-disposizzjonijiet tat-testment li jaqbzu s-sehem li t-testaturi setghu jiddisponu minnhom. Il-parti li mhix disponibbli tigi matematikament kalkolata skond kif kalkolat fl-Artikolu 616 u ta' wara skond il-kaz. Ifisser ghalhekk illi l-fakolta li t-testaturi jaghmlu li jridu bil-kwota disponibbli ta' gidhom hi limitata mill-parti indisponibbli. In vista ta' dan "l-ewwel haga li ghandha ssir hija l-likwidazzjoni sabiex inkunu nistghu naccertaw jekk id-decujus bid-disposizzjoni ta' dak il-legat eccediex il-parti disponibbli tal-patrimonju; u f' dina l-likwidazzjoni l-legat de quo agiturfl- estensjoni tieghu kollha ghandu jigi kalkulat, il-ghaliex l-istess, bhal speci ta' beni jew korp, jappartjeni lil-legatarji, u fuqu l-legittimarji ma ghandhomx hlief id-dritt li lilhom taghti l-ligi fil-kaz li jigi konstatat li d-decujus, bid-disposizzjonijiet tieghu, ikun ecceda l-parti disponibbli, f' liema ipotesi l-istess jista' jkun soggett ghar-riduzzjoni.

Il-legittima hija sehemmill-beni tal-mejjet dovuta in natura in piena proprieta` senza alcun peso od altra condizione. Ghaldaqstant ghandha tigi kalkolata fuq il-patrimonju shih, inkluza kull ghotja gratuwita`, izda bit-tnaqqis tad-djun u ta' l-ispejjez funerarji.

Gjaladarba ghalhekk "skond il-ligi taghna l-legittima hija biss kwota mill-beni li jhalli d-decujus, dan allura, kif gja inghad, jista' jiddisponi kifirid mill-beni tieghu, minghajr distinzjoni ta' l-ispecie taghhom, imma biss bil-limitazzjoni tal-kwantita`. Jigifieri sakemm id-decujus ma jeccedix il-kwota disponibbli tal-beni tieghu u ma jilledix il-legittima, huwa jista' jaghmel li jrid bil-kwota disponibbli, u mhux obbligat ihalli lil-legittimarju determinata speci ta' beni.

Dan ifisser illi l-legittimarju ma jistax jippretendi d-dritt li fil-legittima tieghu tigi mdahhla parti minn kwalunkwe wahda mis-sustanzi li jikkomponu l-assi patrimonjali tad-decujus. Konsegwentement, meta d-decujus ihalli xi legat jew jaghmel xi donazzjoni, il-legittimarju ma jistax jinjora dak il-legat u jitlob li parti mill-beni li jikkomponu dak il-legat tigi mdahhla fil-legittima u tigi assenjata lilu. Dak il-legat jew dik id-donazzjoni ghandhomjigu mehuda in konsiderazzjoni biss ghall-fini tal-kalkolu tal-legittima u jkun hemm lok ghar-riduzzjoni taghhom fil-kaz li din tigi leza.

Jinsab pacifikament affermat illi fuq il-beni li jikkomponu l-legittima tieghu l-legittimarju ghandu dritt ghall-frutti minn dakinhar ta' l-apertura tas-successjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info