Reference: 128/2003

Judgement Details


Date
25/09/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT EDWARD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPARIXXI, INDIKAZZJONI ZBALJATA TA` L-ISEM TA` L-IMPUTAT
Summary
Hu minnu li dejjem gie ritenut li l-komparixxi fil-proceduri sommarji hi biss "avviso a comparire" uli ma hemmx ghalfejn ikollha d-dettalji kollha precizi, izda skond l-artikolu 360 (2) tal-Kodici Kriminali, c-citazzjoni ghandha "inter alia" "ssemmi car il-persuna mharrka" u dan ifisser li l-isem tal-imputat ma ghandux ikun indikat b'mod approssimattiv jew impreciz jew addirittura skorrett u metajigri dan, u l-Prosekuzzjoni tintebah bl-izball, ghandha titlob id-debita korrezzjoni w l-Qorti nvarjabbilment takkolji din it-talba, b' dana li l-akkuzat dejjem ikollu dritt li jitlob differiment uli jerga jigi notifikat mill-gdid bic-citazzjoni kif korretta.

Il-fatt li sentenza tkun inghatat fil-konfront ta' persuna li m'ghandix l-isem korrett u preciz tal-imputat ma jgibx ghan-nullita' tas-sentenza appellata "ut sic", imma jista' jwassal biss ghall-dikjarazzjoni ta' din il-Qorti lis-sentenza appellata mhux esegwibbli kontra l-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info