Referenza: 193/1994/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/07/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
CAMILLERI MAURICE ET NOE vs FRENDO FREDERICK NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GURISDIZZJONI, SOCJETA` KUMMERCJALI REGISTRATA MALTA - SOCJETA` KUMMERCJALI, XOLJIMENT META JKUN HEMM RAGUNIJIET GRAVI BIZZEJJED
Fil-Qosor
Il-Qrati ta' Malta ghandhom ikunu kompetenti sabiex jiehdu konjizzjoni ta' kawzi istitwiti kontra kwalsiasi socjeta` illi tkun registrata f Malta, ghaliex is-semplici fatt tar-registrazzjoni ta' socjeta` (li wara kollox hija persuna legali, b'personalita` ghal kollox separata u distinta minn dik tal-azzjonisti taghha) fil-pajjiz iggib maghha ipso facto 1-konsegwenza logika u legali fis-sens illi mhux talli tali socjeta` tkun soggetta ghal-ligijiet ta' dak il-pajjiz, izda talli wkoll tali socjeta` tkun soggetta ghall-gurisdizzjonj tal-Qrati ta' dak il-pajjiz.

Altrimenti tigi kkrejata sitwazzjoni ghal kollox assurda fejn ghalkemm socjeta` tkun soggetta ghal-ligijiet tal-pajjiz, tali ligijiet ma jkunux jistghu jigu enforzati fil-konfront ta' tali socjeta` mill-Qrati tal-istess pajjiz.Zgur illi l-Qrati ma humiex hemm biex jaghtu interpretazzjonijiet assurdi ghal-ligijiet, anzi ghall-kuntrarju huwa d-dover tal-Qrati illi jinterpretaw il-ligijiet b'mod illi l-istess ligijiet ikunu jistghu jaghmlu sens u sahansitra b'mod illi tali ligijiet ikunu jistghu jigu applikati.

Di piu` hemm disposizzjonijiet ad hoc fil-ligi procedurali taghna illi jikkontemplaw specifikament il-kazta' meta socjeta` registrata f Malta ma jkollhiex id-diretturi taghha residenti fil-pajjiz, liema disposizzjonijiet jipprovdu ghall-hatra ta' kuraturi sabiex jirrapresentaw tali socjeta` fil-procedurikoncernati - proprju bhal ma gara fil-kawza odirna.

Hekk ai termini tal-Artikolu 929 tal-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili [Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta' Malta]

". il-qorti tista' wkoll tahtar kuraturi biex jidhru u jiddefendu fil-qrati superjuri jew fil-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) fil-kompetenza taghha superjuri -

(d) fl-interess ta' kull socjeta` kummercjali registrata jew stabbilita taht 1-Ordinanza dwar Socjetajiet Kummercjali jew kull ligi ohra 1i tissostitwixxi l-istess Ordinanza ... jekk il-persuna jew il-persuni li jkunu moghtija r-rappresentanza tassocjeta` jkunu assenti minn Malta jew jekk ebda persuna jew persuni kif imsemmija, jew bizzejjed persuni ma jkunu moghtija dik ir-rappresentanza."

Il-Qrati ta' Malta ghandhom gurisdizzjoni sabiex jiehdu konjizzjoni ta' kawza maghmula fil-konfront ta' direttur barrani ta' socjeta` Maltija, inkonnessjoni mal-kariga tieghu bhala direttur tal-istess socjeta`, u dana ghas-semplici fatt illi s-socjeta` koncernata kienet registrata f Malta.

Il-paragrafu (g) ta' l-artikolu 150 tal-Kap 168 [Ordinanza dwar Socjetajiet Kummercjali] jghid testwalment:

"150. Kumpannija xxolji -
..

(g) jekk, fil-fehma tal-qorti, ikun hemm ragunijiet gravi bizzejjed li jiggustifikaw ix-xoljiment".

Is-sinifikat ta' dan l-artikolu huwa car u jhalli diskrezzjoni wiesa' f'idejn il-Qorti biex tiddetermina jekk jezistux cirkostanzi li jistghu jitqiesu "gravi bizzejjed" biex iwasluha litiddeciedi favur ix-xoljiment ta' kumpanija. X'jikkostitwixxi "ragunijiet gravi" l-ligi ma tghidilniex, u ghalhekk dan irid jigi determinat mill-Qorti a bazi ta' l-apprezzament li hi taghmel tal-fatti kollha tal-kaz.

Meta l-kumpannija ma tistax aktar twettaq l-attivita` jew attivitajiet li ghalih hi kienet giet inkorporata, kull wiehed mill-azzjonisti jista' jipprocedi ghax-xoljiment fuq il-bazi li jkunu jezistu ragunijiet bizzejjed. Mhux mehtieg li l-kumpannija ma tkunx tista' twettaq attivita` ai termini tal-objects clause fil-memorandum. Fejn, per ezempju kumpannija tkun bieghet in-negozju taghha jew nezghet mill-assi principali taghha, anki jekk il-maggoranza jkunu jridu jzommu l-kumpannija ghaddejja, azzjonista dissenzjenti jista' jkun intitolat li jitlob ix-xoljiment.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni