Reference: 637/1995/1

Judgement Details


Date
08/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BALZAN VICTOR NOE vs SAMMUT KEVIN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DEJN, DEBITUR JISTA` BISS JINHELES BIL-KUNSENS TAL-KREDITUR - LOKAZZJONI, GESTJONI TA` NEGOZJU MA TAMMONTAX GHAL SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, INKWILIN MA JISTAX JINVOKA INADEMPJENZA TAS-SID BIEX MA JHALLASX IL-KERA U FL-ISTESS HIN IZOMM IL-KIRJA - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JGHADDI L-KIRJA LIL SOCJETA` TIEGHU STESS - LOKAZZJONI, META SOCJETA` JEW ASSOCAZZJONI BEJN L-INKWILIN U TERZ TAMMONTA GHAL SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, RINUNZJA GHALL-KIRJA DA PARTI TA` L-INKWILIN
Summary
Il-fatt li inkwilini joholqu kumpanija biex imexxu n-negozju taghhom tramite l-istess, ma jfissirx li l-lokazzjoni tal-fond awtomatikament ghaddiet fuq il-kumpanija.

Ma hemmx sullokazzjoni metainkwilin jghaddi l-lokazzjoni ta' fond lill-kumpanija tieghu stess "sakemm jibqa' stabbilit l-interess personali ta' l-intimat fin-negozju u fil-hanut fejn dan hu gestit u jirrizulta wkoll element ta' kontroll fuq il-gestjoni."

Ir-rinunzja ghall-kirja tista' ssir bl-aktar mod semplici "bastal-intenzjoni u x-xewqa tal-inkwlini tohrog cara u inekwivokabilment."

Persuna li tiehu oggett li, skond hi, ma jkunx ta' kwalita' tajba jew fornit bl-accessjorji kollha, ma tistax izomm l-oggett, taghmel uzu minnu, u tilmenta minnu biss meta s-sid jitlob il-hlas. Dan hu principju enuncjat f'kaz ta' bejgh u appalt u ghandu japplika b'mod generali.

Persuna li mhix sodisfatta bis-servizz moghti jew bl-oggett mixtri jew mahluq, ma tistax tibqa' zzomm u taghmel uzu mill-oggett u ma tilmentax qabel ma dak li jkun ipprovda l-oggett jew is-servizz ifittex ghall-hlas lilu dovut. Il-ligitipproteggi d-drittijiet tal-konsumatur, izda dak li jkun, malli jinduna b'xi difett jew nuqqas, ghandu jftittex ghar-rimedji li taghtih il-ligi.

Id-debitur ma jistax jehles mir-responsabbilitajiet tieghu billi jitfa' d-dejn fuq iehor; biex dan isehh irid jirrizulta mhux biss li l-kreditur kien infurmat b'dan, imma li accetta dik l-assenjazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info