Reference: 29/2002/1

Judgement Details


Date
11/08/2003
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., MAGRI ALBERT J., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
BUGEJA JOHN vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - DOVER TAL-GUDIKANT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - ELEMENTI TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - KOMPORTAMENT TAL-PARTIJIET - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - RIMEDJU ADEGWAT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ZMIEN RAGJONEVOLI - SISTEMA GUDIZZJARJU MALTI
Summary
Meta jinstab li kawza damet pendenti ghal zmien twil u damet irragonevolment biex inqaghtet, ikun gudizzju simplicistiku wisq li tintefa' l-htija ghad-dewmien fuq l-imhallef partikolari li jkun sema'l-istess kawza li damet. Ikun gudizzju x' aktarx immensament ingust li takkuza jew li tinsinwa li dak l-imhallef partikolari ikun tghazzen, tnikker jew generalment ma kienx diligenti f' xogholu. Dan ghaliex, fil-verita`, l-abilita` ta' dak l-imhallef li jiddisponi mill-kawzi fi zmien ragonevoli ma tiddependix biss fuq il-kwalitajiet intrinsici u personali tieghu, izda, fil-parti l-kbira tiddependi fuq l-effikacja o meno ta' l-ambjent li jahdem fih. Fost il-fatturi li jikkondizzjonaw dan l-ambjent, insibu n-numru kbir ta' kawzi "qodma" (backlog) li "jitghabba" bih appena jilhaq imhallef, in-numru sinjifikanti ta' kawzi godda li jigu assenjati lilu regolarment, u dawk li jista' "jiret" meta jirtira xi gudikant, il-kwalita` u l-kumplessita` ta' l-istess kawzi, jekk l-imhallef jinghatax persuni debitament kwalifikati biex jassistuh, jekk jinghatax r-rizorsi necessarji biex jaghmel ir-ricerka tieghu, biex izomm ruhu aggornat fl-istudji tieghu, u biex isib il-hin necessarju ghad-deliberazzjoni u l-kitba tas-sentenzi.

Id-dritt fundamentali ta' l-individwu li jkollu l-kawza tieghu mismugha u finalizzata eghluq iz-zmien ragonevoli, jimponi tassattivament fuq l-istat, li jrid josserva s-Saltna tad-Dritt, l-obbligu li jkollu fis-sehh sistema efficjenti t' amministrazzjoni tal-gustizzja. Il-gudikatura tifforma t-tielet kolonna li fuqha hu mibni l-istat. Fis-sistema taghna, huma z-zewg kolonni l-ohra ta' l-istat, cjoe` l-ezekuttiv u l-legislattiv, li ghandhom obbligu li jipprovdur-rizorsi, l-istrutturi u l-ghodod l-ohra kollha necessarji biex il-Qrati jkunu f' pozizzjoni li jwettqu l-gustizzja fi zmien ragonevoli.

Biex wiehed jasal ghal decizjoni jekk kawza inqaghtetxfi zmien ragonevoli jew le, wiehed irid iqis il-fattispecji u c-cirkostanzi partikolari tal-kaz, fosthom il-komplessita` tal-kaz u l-imgieba tar-rikorrent u l-awtoritajiet kompetenti kif ukoll l-importanza tal-mertu tal-proceduri ghar-rikorrent.

Il-legislatur ikkonferixxa poteri mill-aktar wiesgha fuq il-Qrati ta' kompetenza kostituzzjonali ezattament biex huma jkunu jistghu jassiguraw it-twettiq tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u biex ikunu f' pozizzjoni li jilqghu u jaghmlu tajjeb adegwatament ghal kull ksur ta' l-istess Drittijiet u Libertajiet. Poteri dawn,li sahansitra jinkludu s-setgha li l-Qorti tannulla sentenza ta' Qorti ta' Gudikatura Kriminali metatkun tezisti raguni kostituzzjonali daqstant gravi u impellenti biex dan ikun jista' ragonevolmentisir. Izda, aktar ma tkun wiesa' s-setgha u d-diskrezzjoni konferita, aktar tkun mehtiega prudenza ughaqal fl-uzu w ezercizzju ta' l-istess setgha u diskrezzjoni.

Hawnhekk il-Qorti Kostituzzjonali filwaqt li kkonfermat is-sentenza appellata in kwantu ghas-sejbien ta' vjolazzjoni tad-drittijiet fondamentali tar-rikorrent appellat minhabba d-dewmien ezagerat tal-proceduri kriminali fil-konfront tieghu, varjat is-sentenza appellata ghal dak li kien jirrigwarda r-rimedju moghti. Il-Qorti Kostituzzjonali qieset il-helsien mill-piena karcerarja akkordat mill-ewwel Qorti kien liberali wisq uminflok akkordat lir-rikorrent appellat kumpens finanzjarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info