Referenza: 1551/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
ROAD SERVICING LIMITED vs GENERAL ROAD SERVICES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONKORRENZA SLEALI, IMITAZZJONI PERFETTA MHIX RIKJESTA - KONKORRENZA SLEALI, KONFONDIBILITA` BEJN ZEWG ATTIVITAJIET KUMMERCJALI - KONKORRENZA SLEALI, KONFONDIBILITA` BEJN ZEWG PRODOTTI - KONKORRENZA SLEALI, KUNCETT TA` KONKORRENZA - KONKORRENZA SLEALI, POSSIBBLI BISS FL-ISTESS GENERU TA` SERVIZZI JEW MERCI - KONKORRENZA SLEALI, REGISTRAZZJONI TA` ISEM JEW MARKJU - KONKORRENZA SLEALI, UZU TA` KLIEM KOMUNI - KONKORRENZA SLEALI, XERREJ KOMUNI
Fil-Qosor
Fil-kuntest tal-konkorrenza sleali, il-konfuzzjoni u l-konfondibilita' li l-ligi trid tevita jridu jorroginaw u jkunu relatati mar-rejazzjoni tal-'average man in the street' ta' intelligenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qorti trid tkun konvinta illi kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannawl-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur u b'hekk igibu konfuzzjoni fil-konsumazzjoni.

Normalment tali konkorrenza slejali tista' tezisti biss fl-ispacc tal-istess generu ta' merci jew servizzi, ghaliex altrimenti huwa difficli sabiex wiehed jikkonsidra l-ezistenza ta' tahwid b'mod oggettiv, anke jekk l-ismijiet per se jistghu johoqu konfuzzjoni, u dan ghaliex li fit-tieni ipotesi huwa difficli sabiex tara kif jista' wiehed jaffetwa lill-iehor.

Hu implicitu li dan it-tahwid irid ikuntali li jippregudika n-negozju tal-parti l-ohra li maghha tkun in konkorrenza u minn dan jitnissel il-htiega li n-negozju gestit miz-zewg konkorrenti jkun simili fin-natura tieghu, u fil-generi li jiffurmaw l-oggett tan-negozju.

Illi fil-fatt jista' jinghad li l-iskop tad-divjet kontenut fl-artikolu 32 tal-Kap 13 huwa dak li jigi evitat li jinholoq ambjent bejn il-varji negozji u l-oggettital-kummercjanti li jtendu biex jikkrejaw kreditu kummercjali mibni fuq pretensjonijiet foloz, u dan huwa applikabbli kemm ghall-oggetti tal-istess natura, kif ukoll tip ta' attivita' kummercjali kondotta mill-kontendenti.

Dan il-principju japplika wkoll fil-kaz ta' rassomiljanza fl-isem ta' zewg socjetajiet kummercjali lokali, u anke jekk dawn ma humiex it-tnejn registrati Malta u dan ghaliex il-konkorrenza necessarjament tfisser kompetizzjoni bejn tnejn fl-istess sfera ta' attivita'fl-istess kuntest ta' zmien u spazju u ghalhekk fin-nuqqas ta' dan l-allegazzjoni ta' konkorrenza slejali ma jkollha ebda fondament sod jekk tali generi ta' attivita' jkunu ghal kollox differenti minnxulxin.

Dan huwa importanti anke meta wiehed imur biex jezamina l-kliem uzat stante li huwaovvju li ghalkemm l-uzu ta' kliem komuni fil-vokabolarju in generali ma jistghux jitqiesu il-monopolju ta' hadd, pero' wiehed irid jaghti kaz ukoll li certu kliem bl-uzu taghhom ma prodott jew attivita' partikolari, ikunu assumew indikazzjoni mhux biss tal-kwalita' tal-merkanzija izda wkoll ta' l-origini taghha bhala spaccata minn determinat kummercjant, u hija maghrufa bhala tali fil-kummerc lokali, ma jistax negozjant iehor juzaha fl-istess generu tal-kummerc.

Gie wkoll stabbilit li biex tinholoq din il-kunfuzzjoni m'hemmx bzonn li l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa bizzejjed illimill-kumpless taghha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta' wiehed mal-merkanzija ta' l-iehor.

L-azzjoni bazata fuq konkorrenza sleali tezisti indipendentement minn kull registrazzjoni relattiva, u l-oggezzjoni ghar-registrazzjoni. Ghalhekk il-fatt li l-isem tas-socjeta` konvenuta kien gie registrat ai termini tal-Att dwar il-Kumpanniji gie meqjus bhala kompletamentirrilevanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni