Reference: 323/1998/2

Judgement Details


Date
30/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
PERALTA DR. HUGH NOE vs CAMILLERI DR. MARK NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI TA` KAWZA, AVUKAT - CESSJONI TA` KAWZA, MANDATARJU SPECJALI
Summary
Skond l-artikolu 695 (1) tal-Kap 12 kull dikjarazzjoni jew allegazzjoni, maghmula bil- fomm jew bil-miktub, minn avukat jew prokuratur legali, tista' titregga' lura bil-mezz ta' nota, f'kull waqt tal-kawza, ukoll fil- qorti fi grad ta' appell, qabel is-sentenza, basta li ma jigix ippruvat illi l-avukat jew il-prokuratur legali kien ghamel id-dikjarazzjoni jew allegazzjoni b'inkarigu specjali tal-parti.

Skond il-gurisprudenza id-difensur ta' parti ghandu jitqies bhala mandatarju specjali tal-kljent tieghu. L-avukat huwa mandatarju specjali tal-klijent ai finijiet tal-kawza.

L-Art 180 (2)(ii)(iii) tal-Kap 12 jipprovvdi li:

Ebda skrittura li jkun fiha rinunzja ghall-atti, jew ammissjoni tat-talba, jew il-kunsens ghal zbank ta' depozitu, ma tista' tigi pprezentata hlief -

i. mill-persuni msemmijin fil-paragrafi (a) u (c`) tas-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu, jew

ii. minn prokuratur awtorizzat b'mod specjali ghal daqshekk, jew

iii. mill-avukat, meta l-prezentata ta' dawn l-iskritturi ssir waqt is-smigh tal-kawza.

Ir-revoka ta' dikjarazzjoni jew allegazzjoni in bazi ghal dan il-motiv, ghandha tigi ammessa b'cirkospezzjoni kbira, minhabba d-dannu li generalment jirrizulta minnha lill-parti l-ohra, li ghandha d-dritt tibbenefika mill-allegazzjonijiet jew dikjarazzjonijiet tal-avversarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info