Reference: 184/1996/1

Judgement Details


Date
07/07/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
APAP BOLOGNA LOUIS vs DELIA ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, GUSTIFIKAZZJONI GHAL MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA - LOKAZZJONI, INKWILIN MA JISTAX JINVOKA INADEMPJENZA TAS-SID BIEX MA JHALLASX IL-KERA U FL-ISTESS HIN IZOMM IL-KIRJA - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JISTA` JZOMM IL-KERA
Summary
Jista' jkun hemm cirkostanzi li jiggustifikaw lill-inkwilin li ma jhallasx il-kera.

F'kaz lidin id-difiza tinstab li hi fondata allura l-kerrej ma jiddekadix mid-dritt tieghu biex tigi lilu mgedda l-lokazzjoni. Dan anke ghaliex skond l-ispirtu nformatur taghha l-ligi mhiex intiza biex taghti pretest lil-lokatur biex jirrexxindi l-kuntratt tal-kera imma biss biex jissalvagwardjah fil-hlastal-kera.

L-Artikolu 5 (3)(b) tal-Kap 158 jippreciza illi sid il-kera jista' jirrifjuta li jgedded il-kirja u jista' jiehu pussess lura tal-fond jekk juri ghas-sodisfazzjoni tal-Bord li "matuliz-zmien tal-kirja, l-kerrej kien naqas li jhallas il-kera dovut minnu ghal zewg skadenzi jew iktarfi zmien hmistax il-gurnata minn dakinhar li sid il-kera jkun talbu biex ihallas".

Il-fatt lil-kera ma jkunx gie stabbilit minn Bord ma jista' qatt iservi ta' gustifikazzjoni ghan-nuqqas tal-hlas tal-kera bil-konsegwenti ezoneru minn dekadenza tad-drittijiet mahsubin mil-ligi fil-kaz ta' morozita`.

Inkwilin li jkun jidhirlu li ghandu xi pretensjoni fil-konfront tas-sid (ez. ghal riparazzjonijiet imwettqa minnu fil-fond lokat) seta' mexxa proceduri kontra s-sidien imma mhux izommil-kera u zmien wara li jaghlaq jaqbad u jiddepozitah il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info