Referenza: 16/1998/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/07/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI GINO
Partijiet
MANCHE ONOR.IMH.DR.ALBERT ET vs A. CUTAJAR & SONS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT 811 (E) AND (L) TAL-KODICI TA ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - RITRATTAZZJONI
Fil-Qosor
Is-socjeta' intimata qed titlob ir-ritrattazzjoni tal-kawza u cioe' qed titlob li tithassar l-imsemmija sentenza ta' din il-Qorti tad-9 ta' Jannar 2001 u li l-appell jigi ritrattat. Is-socjeta' intimata ritrattandi qed tibbaza dawn it-talbiet taghha fuq il-provedimenti tal-artikoli 811(e) u (i) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kapitolu 12 tal-ligijiet ta' Malta) u dan billi fl-imsemmija sentenza giet applikata l-ligi hazin u billi l-istess sentenza kienet effett ta' zball.

Il-provedimenti li qed jigu invokati mis-socjeta ritrattandi ghar-rigward tat-talbiet taghha dwar ir-ritrattazzjoni jipprovdu li kawza, deciza b'sentenza mghotija fi grad ta' appell, tista' tigi ritrattata, wara li qabel xejn tigi mhassra dik is-sentenza, jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin. Il-ligi tispecifika li ghandu jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi f'kaz li d-decizjoni ma tkunx skont il-ligi u kemm il-darba l-kwestjoni ma tkunx tirrigwarda interpretazzjoni ta'ligi li dwarha l-qorti tkun esprimiet ruhha fid-decizjoni. Kawza tista' ukoll tigi ritrattata jekkis-sentenza kienet l-effett ta' zball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza. Il-ligi tispecifika li ghandu jitqies li hemm tali zball jekk id-decizjoni tkun ibbazata fuq xi fatt li l-verita'tieghu tkun giet eskluza jew fuq li xi fatt ma jesistix meta l-istess fatt ikun gie stabbilit b'modposittiv. Fiz-zewg kazijiet il-fatt in kwestjoni m'ghandux ikun xi punt kontestat li dwaru tkun pronunzjat ruhha l-qorti fis-sentenza impunjata. Ir-ritrattazzjoni tista' tigi biss rikjesta fil-kazijiet li huma elenkati fil-ligi u inoltre dawn id-disposizzjoinijiet tal-ligi ghandhom jinghataw interpretazzjoni ristretta u mhux wahda wiesgha.

Fil-kaz in esami jirrizulta li s-socjeta intimataritrattandi ilha zmien twil tikri minghand ir-rikorrenti l-fond 49, Old Theatre Street, Valletta. L-imsemmi fond kien jintuza ghall-bejgh ta' hwejjeg u abbiljament u xi zmien qabel il-kawza tbiddel il-generu tan-negozju billi l-fond beda jintuza ghall-bejgh ta' oggetti kompletament differenti. L-argumenti tas-socjeta intimata ritrattandi li huma fil-bazi tat-talbiet taghha tar-ritrattazzjoni jinvolvu l-fatt li l-iskrittura, li permezz taghha giet ikkreata din il-lokazzjoni, ma tispecifikax il-generu ta' negozju li kien qed jigi gestit mill-fond fil-hin li saret il-lokazzjoni. Ghalhekk, skontis-socjeta ritrattandi, sta ghar-rikorrenti li jippruvaw x'kien il-generu ta' negozju li kien qed jigi gestit f'dak iz-zmien li saret il-lokazzjoni. Dejjem skont is-socjeta intimata ritrattandi r-rikorrenti ma gabu ebda prova f'dan ir-rigward.

Ghal finijiet tal-imsemmija provedimenti tas-sub-inciz (e) is-socjeta intimata ritrattandi tghid li ghalhekk il-Qorti qatt ma misset ghaddiet biex tapplika id-disposizzjonijiet tal-artikolu 10 tal-Kap 69. Skont is-socjeta' intimate, il-Qorti applikat il-ligi hazin u hawnhekk non si tratta ta' interpretazzjoni zbaljata tal-ligi billi mill-fatti jirrizulta illi ma giex stabbilit x'uzu kien qed isir mill-fond.

Din il-Qorti ma tistax taqbelma dawn is-sottomissjonijiet tas-socjeta intimata ritrattandi. Fl-ewwel lok, effettivament, gew prodotti provi dwar in-negozju li kien qed jigi gestit fil-hanut in kwestjoni prattikalment minn mindu saret il-lokazzjoni sakemm tbiddel il-generu tan-negozju u ovvjament il-Qorti tal-Appell ghazlet li toqod fuq dawk il-provi. Fit-tieni lok jidher li hu ammess mill-istess intimati ritrattandi li l-hanut in kwestjoni ghal zmien twil kien jintuza ghall-bejgh ta' hwejjeg ta' abbiljament u f'hin minnhombeda jintuza ghall-bejgh ta' oggetti ta' generu kompletament differenti. Ghalhekk, f'dan ir-rigward,ma jirrizulta xejn irregolari fl-applikazzjoni tal-ligi fis-sentenza in kwestjoni.

Biex jigi deciz jekk kienx hemm applikazzjoni hazina tal-ligi ma ghandux isir esercizzju fejn il-fatti tal-kawza jigu esaminati mill-gdid. Dan kollu japplika fil-kaz in esami u ghalhekk dan l-aggravju li hu bbazat fuq dak li hemm provdut fis-sub-inciz (e) tal-imsemmi artikolu 811 qed jigi respint stante lihu infondat.

L-intimati ritrattandi inoltre jinsistu li s-sentenza impunjata kienet ukoll effett ta' zball. Dawn is-sottomissjonijiet huma bbazati fuq il-provedimenti tal-istess artikolu 811 pero' sub-inciz (l), li inoltre jipprovdi li l-izball irid ikun wiehed li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza.

Ir-ritrattandi jargumentaw li r-rikorrenti ma pprovawx il-generu tan-negozju li kien gestit fil-hanut in kwestjoni fiz-zmien li saret il-lokazzjoni. Skont l-intimati ritrattandi l-izball jikkonsisti fil-fatt li d-decizjoni impunjata hi bbazata fuq is-suppozizzjoni tal-fattli ngabet il-prova li l-fond fiz-zmien li saret il-lokazzjoni, cioe fil-1921, kien jintuza ghall-bejgh ta' abbiljament. Ir-ritrattandi jsostnu li dan il-fatt hu inesistenti billi r-rikorrenti ma gabuebda prova f'dan is-sens.

Din il-Qorti ma taqbilx u ma tikkondividix l-argumenti tal-intimatiritrattandi f'dan ir-rigward. Zgur li ma jirrizultax f'dan il-kaz li kien hemm xi “zball” ta' fattfis-sens li trid il-ligi.

L-intimati ritrattandi jaghmlu referenza ghad-dokument li gie esibit mir-rikorrenti mar-risposta tal-appell taghhom. F'dan ir-rigward din il-Qorti ma ghandha xejn aktar xi zzid stante li l-intimati ritrattandi stess jammettu li l-Qorti tal-Appell, fis-sentenza taghha, li qed tigi impunjata, ma haditx in konsiderazzjoni dan l-istess document.

Il-Qorti fis-sentenza impunjata ddecidiet dwar il-generu ta' negozju li kien gestit fil-hanut in kwestjoni prattikament sa mill-bidu tal-lokazzjoni u dwar il-fatt li ftit zmien qabel ma nbdew dawn il-proceduri dan il-generu tbiddel u bdew jinbieghu oggetti kompletament differenti. Dan kien ovvjament punt li kien inkontestazzjoni bejn il-partijiet u liema punt gie determinat bis-sentenza li r-ritrattandi qeghdinissa jintentaw li jimpunjaw. Isegwi ghalhekk li anke l-aggravju tar-ritrattandi taht dan is-sub-inciz (l) hu infondat u ghandu jigi respint.

In vista tal-premess it-talbiet tal-intimati ritrattandi ma jistghu qatt jigu akkolti.

Ghaldaqstant, din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tiddeciedibilli tichad it-talba tal-intimati ritrattandi ghar-revoka tas-sentenza mghotija minn din il-Qorti fid-9 ta' Jannar 2001 u konsegwentement tichad ukoll it-talba ghar-ritrattazzjoni tal-kawza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni