Reference: 34/1998/1

Judgement Details


Date
10/07/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
PARDI ENTERPRISES LTD vs FARRUGIA JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEJN, DELEGA TA` PAGAMENT LIL TERZ - DEJN, HLAS DA PARTI TA` TERZ
Summary
L-Artikolu 1148(2) tal-Kodici Civili jiddisponi li "l-obbligazzjoni tista' wkoll tigi mitmuma bil-hlas maghmul minn terza persuna li ma jkolliex interess fiha, basta li din il-persuna tagixxi fl-isemu ghall-helsien tad-debitur, jew, jekk tagixxi fl-isem taghha nfisha, basta li ma tigix imdahhla fil-jeddijiet tal-kreditur".

Minn dan it-test tal-ligi huwa desumibbli illi l-kreditur la jista'jaderixxi u lanqas jirrifjuta l-offerta tal-hlas mit-terz. Dan huwa argomentat ukoll minn dak precizat fl-Artikolu 1149 (1) tal-Kap 16. F'kull kaz pero` l-obbligu tal-pagament jibqa' guridikament dejjem fuq id-debitur tal-kreditur.

Id-delegazzjoni hi perfezzjonata bil-kompartecipazzjoni tad-debitur u t-terz biss izda tikkompleta ruhha bl-indikazzjoni lill-kreditur tat-terza persuna li lilha d-debitur jiddelega biex thallas. Il-partecipazzjoni tal-kreditur mhiex rekwizit ghal finijiettal-istess delega, u anzi ma hijiex rikjesta biex tissussisti d-delegazzjoni. Hi pero` necessarja l-adezjoni tad-delegatarju intiza bis-semplici accettazzjoni tad-delegazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info