Referenza: 40/1992/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/07/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CARUANA MICHAEL vs MICALLEF EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - ECCEZZJONIJIET, KOMPETENZA TRID TIGI DETERMINATA MILL-QORTI LI QUDDIEMHA TIGI SOLLEVATA - LOKAZZJONI, DEFINIZZJONI TA` KERREJ TAHT IL-KAP. 199 - LOKAZZJONI, INKWILIN JISTA` JITLOB ZGUMBRAMENT TA` TERZ MILL-FOND LOKAT - LOKAZZJONI, KIRJA LI TKUN FIL-FAZI TA` RILOKAZZJONI MA TISTAX TINTIRET JEKK MHUX BIL-MOD PROVDUT FIL-KAP. 69 - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - ZGUMBRAMENT, OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Fil-Qosor
Huwa ben akkolt fil-gurisprudenza taghna illi ghall-ezami jekk detentur ta' fond ghandux titolu jewle huma l-Qrati ordinarji. Dan fis-sens li l-Qorti ghandha tistabilixxi mhux biss l-ezistenza tat-titolu izda wkoll jekk dan it-titolu huwiex wiehed validu. Huwa biss meta l-Qorti ordinarja tistabilixxi li dan it-titolu jezisti, fis-sens illi d-detentur ta' fond qieghed jokkupah b'titolu ta' lokazzjoni, illi allura dik il-Qorti ma tibqax hekk kompetenti.

L-Artikolu 2 tal-Kap. 199 jiddefinixxi "kerrej" bhala li "jinkludi kull membru tal-familja li jkun cessjonarju tal-kirja". L-istess dispost imbaghad ifisser "cessjonarju tal-kirja" bhala li tinkludi sub-konduttur u, meta ma jkun hemmla persuna li lilha tkun giet ceduta l-kirja u l-anqas sub-kunduttur, il-persuna li tkun attwalmenttgawdi l-kirja bil-kunsens espress jew tacitu tal-kerrej, u "cessjoni" ghandha tinftiehem skond hekk.

Indubbjament ma huwiex necessarju li tali ftehim jigi redatt bil-kitba biex jakkwista l-kwalita` ta' cessjonarju tal-kirja skond il-ligi.

Biex persuna takkwista t-titolu ta' kerrej skond it-test tal-ligi mhux bizzejjed li jkun sempliciment "cessjonarju tal-kirja" izda jrid ikun ukoll "membru tal-familja" li mal-frazi hi abbinata proprjament il-frazi l-ohra "cessjonarju tal-kirja".

Skond kif definita l-frazi, "membru tal-familja" tfisser "axxendent lineari, dixxendent lineari, armla jew armel, ragel tat-tifla, u l-armla tat-tifel sakemm ma tergax tizzewweg, tal-kerrej".

Skond il-gradwatorja ben definita fil-ligi (Art 2) "wara l-mewt tal-kerrej" jidhlu fl-ordni ta' preferenza meta ma jkunx hemm membru tal-familja cessjonarju tal-kirja, "kull membru tal-familjali jkun legatarju jew li, matul l-ahhar sena minnufih qabel il-mewt tal-kerrej, kien jghix mal-kerrej jew kien jahdem ir-raba mieghu jew ghalih jew ikun il-werriet tal-kerrej".

Minn dan desunthuwa kjarament ovvju illi l-abbinament jibqa' dejjem f'kull ipotesi tal-ordni ta' preferenza mal-istat li min hu intitolat ikun membru tal-familja tal-mejjet. Dan ighodd ukoll ghal sullokatur jew sub-konduttur billi kif jinghad mill-istess ligi "din il-kelma ghandha titqies f'dik ir-relazzjoni bhala li jkollha l-istess tifsir ta' kerrej fl-estensjoni shiha taghha".

Dejjem s'intendi sottintiz il-kwalifika u t-tifsira ta' membru tal-familja, filwaqt li hu minnu li kirja originali tintiretmill-eredi tal-kerrej 'ab intestato' li kieku t-terminu originali kien ghadu in korso, mhux l-istess jista' jinghad ghall-kirja li tkun fi stadju ta' rilokazzjoni. Il-ligi specjali li tirregola t-tigdid ta' kiri tar-raba tipprovdi regoli definiti li jirrestringu r-rilokazzjoni ghal dawk il-membrital-familja li hi tispecifika fid-definizzjoni fl-artiklu 2. Kien biss f'dawn ic-cirkostanzi li l-legislatur ried illi l-qbiela tghaddi u tkompli ex lege fil-persuna ta' "membru tal-familja" ta' l-inkwilin.

Hu pacifikament assodat illi min jakkwista l-inkwilinat ta' fond ghandu azzjoni diretta biex jizgombra lil min ikun qed jokkupa dak il-fond bla titolu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni