Reference: 12/1992/2

Judgement Details


Date
10/07/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ZAMMIT ANTHONY vs CARNEMOLLA FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, PROVA TAL-BZONN TAS-SID - LOKAZZJONI, RIPRESA MINHABBA BZONN TAS-SID - ART AGRIKOLA
Summary
Biex is-sid jirnexxi fl-azzjoni tieghu, ghalhekk biex jirriprendi pussess ta' raba mqabbel lil terzi, jinhtieg li fl-ewwel lok jissodisfa lill-Bord li r-raba jridu biex jahdmu personalment hu jew xi membru tal-familja tieghu ghal perijodu ta' mhux anqas minn erba' snin.

Sabiex titqies sufficjenti t-talba tar-rikorrenti ghar-ripreza hemm bzonn il-konkors taz-zewg kundizzjonijiet hemm imposticjoe sew li l-kerrej jipprova li r-raba jikkostitwixxi fonti ghal ghixien tieghu u tal-familja kemmli l-Bord ikun sodisfatt illi l-kerrej ibati aktar minn sid il-kera jekk it-talba tieghu tigi milqugha.

L-Artikolu 2 tal-Kap. 199 jipprovdi fit-tifsira tal-kelma "raba" bhala komprensiva ta' "kull art li tkun principalment mikrija ghall-koltivazzjoni ta' prodotti agrikoli, fjuri, sigar tal-frott jew dwieli u ghal skopijiet li ghadhom x'jaqsmu ma' l-agrikoltura, inkluz it-twaqqif ta' serer,cloches jew cold frames, izda ma tinkludix art intiza biex jirghu l-annimali".

Il-kelma 'raba' hija marbuta biex tfisser anqas minn dak li normalment tfisser u hija marbuta mal-produzzjoni agrikola 'ut sic' tant li hemm eskluza kull raba li hija mqabbla ghat-trobbija ta' l-annimali jew kacca, jew ghal pastorizja.

Alternattivament tista' tintalab ir-ripreza ghal skop ta' bini, anke ta' garage, billi dan hu konsentit lilu bis-sub-paragrafu (b) ghall-Artikolu 4 (2) tal-Kap. 199. Huwa mehtieg li r-rikorrenti jkun munit preventivament b'permess appozitu mill-Awtorita` kompetenti. Permess li kellu jkun jirrivesti "full development permit" u disponibbli fil-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info