Referenza: 2264/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/06/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
NAUDI RONALD NOE vs UNISPEED SHIPPING AND FORWARDING LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PRESKRIZZJONI, AZZJONIJIET TAL-VETTURALI BL-ART JEW BIL-BAHAR - PRESKRIZZJONI, GHANDHA TIGI INTERPRETATA RISTRETTIVAMENT - PRESKRIZZJONI, IL-QORTI M`GHANDIEX TINDIKA LIEMA KIENET IL-PRESKRIZZJONI APPLIKABBLI GHALL-KAZ - PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO
Fil-Qosor
L-artikolu 2147(d) tal-Kap 16 jipprovdi li:

L-azzjonijiet hawn taht imsemmija jaqghu bi preskrizzjoni bl-eghluq ta' sena:

(d) l-azzjonijiet tal-vetturali bl-art jew bil-bahar, imsemmijinfl-artikoli 1628 sa l-1631, ghall-hlas tal-kirjiet u tal-pagi taghhom.

Meta wiehed iqis li l-artikolu 2147(d) jintrabat mal-artikoli 1628 sa 1631 tal-istess Kodici Civili u jara xi tghid il-ligi f'dak li jirrigwarda l-garr bil-bahar, wiehed isib li l-ligi tirreferi biss ghall-garr bil-baharb'opra jew dghajsa fil-limiti ta' Malta, jigifieri jew garr minn gzira ghal ohra jew garr min-naha ghal ohra tal-istess gzira. Tali rizerva tohrog ukoll fid-dispozizzjonijiet tal-artikolu 3 tal-Att XI tal-1954;

Ir-regoli tal-preskrizzjoni, sewwasew minhabba n-natura taghhom u l-effett li jgibu maghhom fuq l-azzjoni attrici, ghandhom jinghataw tifsira ristretta u ma jitwessghux b'analogijajew implikazzjoni.

Pretensjonijiet li jissejsu fuq pretensjoni ta' servizzi (ta' garr) moghtija u mhux hlas ta' kera ("hire") jew paga ("wages") ma jaqghux taht l-Artikolu 2147(d). L-istess jghodd ghall-garr ta' merkanzija minn barra minn Malta ghal Malta.

Minbarra dan, huwa evidenti wkoll li l-kumpannija attrici ma tista' bl-ebda mod titqies bhala vettural kif imfisser fl-imsemmijaartikoli tal-Kodici Civili;

Minhabba dak li jipprovdi l-artikolu 2111 tal-Kap 16, il-Qorti hija marbuta li tqis biss il-preskrizzjoni specifika mressqa mill-imharrek u ma tistax minn rajha tqisli jezisti terminu preskrittiv iehor (ukoll jekk dan jezisti), ghaliex, jekk isir dan, il-Qorti tkun qeghda tindahal u "tissupplixxi ghall-parti eccipjenti f'materja odjuza li fiha ma tistax tiehu inizzjattiva";

L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni trid tinghata tifsira restrittiva, u ghalhekk jekk ikun jezisti xi dubju dwar l-applikabilita' taz-zmien preskrittiv minn dak li jirrizulta mill-atti, tali dubju ghandu jmur kontra l-eccipjent. Dan ma jfisser bl-ebda mod li l-attur huwa mehlus milli jressaq provi konvincenti fl-istadju tal-provi fil-mertu, biex isejjes l-allegazzjonijiet tieghu;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni