Referenza: 2458/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/02/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
LUNGARO JOSETTE vs LAURO JESMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ZWIEG, ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ESKLUZJONI POSITTIVA TAZ-ZWIEG JEW TA` XI WIEHED MILL-ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA VJOLENZA MORALI, FIZIKA JEW BIZA`
Fil-Qosor
Biex pressjoni indipendentement minn konsiderazzjonijiet ohra, tista` tinvalida l-kunsens matrimonjali, din il-pressjoni trid tammonta ghal vjolenza morali jew biza' esterna ta' natura irresistibli, cioe` trid tkun pressjoni li ddeterminat kompletament l-ghoti ta' dak il-kunsens.

Sabiex vjolenza morali twassal ghal effett li jinvalida trid tkun (i) ingusta, (ii) gravi, u (iii) determinanti.

Il-vjolenza morali trid tkun ta' natura tali li tkun invincibbli u ma taghti ebda possibilita` lil min ikun li jisfuggi minnha.

Illi l-biza` tista` tkun ukoll "reverenzjali" bhal per ezempju l-biza` lejn genitur jew superjur.

Hawnhekk l-attrici kienet issikkata hafna d-dar minn missierha. Kien ikun hemm diversi drabi fejn kien hemm glied mal-familja taghha. Pero` ma rrizulta li fl-ebda mument ma kienet imgieghla biex tizzewweg anzi rrizulta li specjalment fil-bidu tar-relazzjoni taghha missierha kien kontra tali relazzjoni. Ghalkemm hi xehdet li kienet tibza` hafna minn missierha pero` xehdet ukoll li nonostante li missierha kien kuntrarju hi xorta baqghet tiltaqa`mal-konvenut. Il-Qorti ikkonkludiet li tali sitwazzjoni familjari taghha ma tammontax ghall-vjolenza morali, fizika jew biza`.

Hemm difett serju ta' diskrezzjoni ta` gudizzju fuq il-hajja mizzewga meta jigi provat li wiehed mill-kontraenti kellu nuqqas ta` maturita` intellettwali u volittiva li huma necessarji sabiex jaghraf, in vista li dan ikun ser jintrabat b`mod irrevokabbli, id-drittijiet u d-dmirijiet essenzali taz-zwieg, ossia r-reza u l-accettazzjoni reciproka. Id-diskrezzjonital-gudizzju tirreferi ghal dak il-grad ta` maturita` ta` komprensjoni u ta` rieda tal-kontraenti litippermettilhom li jaghtu u jircievu lil xulxin, permezz ta` rabta guridika, f'komunjoni unika ta`hajja u mhabba. Din il-komunjoni hija indissolubilment fidila, ordinata ghall-gid tal-mizzewgin kifukoll ghall-prokreazzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal.

L-elementi essenzjali taz-zwieg jikkonsistu fl-obbligazzjoni rigwardanti l-att konjugali jew unjoni karnali, bhala unjoni fizika u bazi ghall-prokreazzjoni; l-obbligazzjoni tal-komunjoni tal-hajja u mhabba bhala espressjoni tal-unjoni bejn ir-ragel u l-mara, gid reciproku, li huwa inseparabbli mill-kreazzjoni ta` ambjent siewi ghar-ricezzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal; u l-obbligazzjoni li tircievi u trabbi tfal fil-kuntest ta` komunita`konjugali. Huwa imporanti li wiehed jiftakar li dawn l-obbligi essenzjali jridu jkunu reciproci, permanenti, kontinwi, eklussivi u irrevokabbli, b'hekk ikun hemm inkapacita` jekk wiehed mill-kontraenti jkun, minhabba kawza psikologika, inkapaci li jassumi dawn l-obbligi b'dawn il-karatteristici essenzjali.

L-eskluzjoni posittiva taz-zwieg innifsu jew ta` xi wiehed mill-elementi essenzjali ma ghandiex necessarjament tirrizulta biss minn xi haga espressa direttament izda setghet tigi espressa bl-imgieba ta' xi parti fil-perjodu immedjatament qabel u wara li jkun inkiseb l-istess kunsens.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni