Reference: 1794/2001/1

Judgement Details


Date
03/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CARUANA JOSEPH ET vs POLIDANO JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, META L-KLIEM UZATI JKUNU CARI - KUNTRATT, META L-KLIEM UZATI MA JKUNUX CARI - KUNTRATT, REGOLI TA` INTERPRETAZZJONI - SERVITU`, KWALUNKWE DUBJU DWAR SUSSISTENZA GHANDU JMUR FAVUR IL-FOND SERVJENTI - SERVITU`, META SERVITU` KONVENZJONALI TISTIPULA L-WISA`MASSIMU TA` PASSAGG IZDA MHUX IL-MINIMU
Summary
Meta f'kuntratt il-partijiet ma jkunux spjegaw ruhhom car, jew posterjarment ghall-kuntratt jintervjeni avveniment li jkollu bhala konsegwenza kwistjoni li ma tkunx giet preveduta u li hemm bzonn li tigi maqtugha, allura l-Qrati jkunu obbligati jinterpretaw il-konvenzjoni, u din ghandha tigi primarjament interpretata skond l-intenzjoni tal-partijiet li jkunu hadu parti fil-kuntratt u li tkun tidher car mill-kumpless tal-konvenzjonijiet.

Meta jigi stipulat il-wisa' massima ta' passagg minghajr ma jigi specifikat minimu il-minimu jrid jigi stabilit fuq il-bazi ta' dak li kellhom f'mohhhomil-partijiet.

L-artikolu 476 tal-Kodici Civili, imbaghad, jghid li "meta jkun hemm dubju dwar l-estensjoni tas-servitu', wiehed ghandu jinqeda biha fil-limiti ta' dak li hu mehtieg, billi jittiehdu b'qies id-destinazzjoni li l-fond dominanti kellu fiz-zmien li giet stabbilita s-servitu' u l-uzu konvenjenti ta' dak il-fond, bl-anqas hsara tal-fond serventi."

Is-servitujiet huma ta' piz fuq il-fond serventi, u l-gurisprudenza dejjem osservat li dawn iridu jigu interpretati b'mod lijikkagunaw l-anqas hsara lill-fond servjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info