Reference: 2398/1996/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TONNA MARIO vs HOLLAND & HALLETT LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
NOTIFIKA, MODALITA` TAL-PROCEDURA TAL-AFFISSJONI U PUBBLIKAZZJONI - PROCEDURI CIVILI, APPLIKAZZJONI IMMEDJATA GHAL PROCEDURI PENDENTI - RITRATTAZZJONI, NUQQAS TA` NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI - RITRATTAZZJONI, STADJI TA` - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCINDENTE - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCISSORIO
Summary
Is-subinciz (b) ghall-Artikolu 811 tal-Kapitolu 12 jaghti d-dritt tas-smigh mill-gdid tal-kawza fejnjirrizulta li "c-citazzjoni ma tkunx giet innotifikata lill-parti telliefa, basta li din il-parti,ghad li ma tkunx giet innotifikata, ma tkunx dehret fis-smigh tal-kawza.";

Huwa pacifikamentakkolt f'gurisprudenza kostanti, "oggett ta' l-ewwel stadju - il rescindente - hu li tigi annullatas-sentenza bejn il-partijiet li tkun saret gudikat; skop tat-tieni stadju - il rescissorio - hu li terga' ssir it-trattazzjoni tal-kawza u tigi moghtija sentenza gdida";

Is-subinciz (3) ta' l-Artikolu 187 tal-Kapitolu 12 jipprovdi illi fejn id-dhul fil-lok fejn toqghod il-persuna notifikandali tinsab Malta ma jkunx jista' jsir jew il-lok tad-dar taghha ma jkunx maghruf, allura f'kaz bhaladan il-Qorti ghandha l-fakolta li tordna li n-notifika ssir:

I. "billi titwahhal kopja ta' l-att fil-post, fil-belt jew fid-distrett fejn soltu jitwahhlu l-atti ufficjali";
u "billi dik l-iskrittura jew att jinhargu fil-qosor fil-Gazzetta u f'gurnal ta' kuljum wiehed jew iktar minn wiehedskond kif il-qorti tiddeciedi";

Una volta l-Qorti taderixxi mat-talba konducenti ghan-notifika ta' l-att bl-affissjoni, imbaghad, jinkombi li l-formalita` shiha tad-dispost tal-ligi msemmi tigi segwita u ezegwita. Dan hu di rigore, tant li jiddistingwi t-test tal-ligi fl-istat attwali taghha minn dak li kien precedentement qabel l-emendi ntrodotti ghall-Kodici bl-Att XXIV ta' l-1995. Fejn qabel kellek l-ghazla bil-fatt tal-preposizzjoni "jew" illum l-uzu tal-konguntiv "u" elimina l-alternattiva u rrenda tassattiv kemm it-twahhil ta' l-att fil-post indikat kif ukoll il-pubblikazzjonita' estratt ta' l-att";

Il-ligijiet godda tal-procedura skond principji mhux kontestati jidhlu ghall-applikazzjoni immedjatament meta ma hemmx disposizzjoni kuntrarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info