Reference: 3013/1996/2

Judgement Details


Date
31/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
SCICLUNA CATHERINE PRO ET NOE vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJALI, NULLITA` TA` - MANDAT TA` QBID, HWEJJEG LI MA JISTGHUX JIGU MAQBUDA - MANDAT TA` QBID, RIFERTA - MANDAT TA` QBID, RIKONJIZZJONI
Summary
F'kaz li l-mandat ta' qbid ikun se jigi ezegwit b'rikonjizzjoni, il-Marixxall ikun irid jaghmel riferta. Izda l-ligi ma tispecifikax li f'tali riferta l-oggetti maqbuda jridu jissemmew haga b'haga.Meta l-ligi tezigi xi forma jew sustanza in partikolari tispecifikaha u fil-fatt, huwa applikabbli ghall-kaz odjern id-dettam latin ubi lex voluit dixit.

In-nullita` ta' l-atti gudizzjali hijasanzjoni estrema li l-ligi trid li tigi mposta biss meta n-nuqqas - formali jew sostanzjali fl-att ma jistax assolutament jigi ttolerat minghajr hsara ghal xi principju ta' gustizzja procedurali.

Il-lista ta` hwejjeg li ma jistghux jigu maqbuda permezz ta` mandat ta` qbid ghandha tigi nterpretata b'mod restrittiv. Dan ma jfissirx li ma jigux kunsiderati c-cirkostanzi kollha tal-kaz u n-necessitajiet ghall-ghixien dicenti ta' dak li jkun. Pero` jrid ikun hemm bilanc bejn id-diffikultajiet tad-debitur u min-naha l-ohra li l-kreditur ghandu jithallas dak li hu dovut lilu, il-ghaliex fin-nuqqas ta' dan tkun qed issir nuqqas ta' gustizzja kontra l-kreditur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info