Reference: 398/2001/1

Judgement Details


Date
03/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BORG FRANCIS vs MALLIA MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, META KAROZZA TKUN GHADDEJJA MINN NAHA L-HAZINA TAT-TRIQ - KOLLIZJONI, STOP SIGN - KOLLIZJONI, VELOCITA` - KOLLIZJONI, VIZWALI OSTAKOLATA
Summary
L-indagini sabiex jigi stabilit min, mill-partijiet involuti fl-incident, ghandu jerfa' r-responsabbilita' civili ghall-incident tippostula stharrig li jmur 'lil hinn minn semplici ksur ta' xi ligi jew regolament tat-traffiku, u li jrid jigi ezaminat huwa l-komportament tas-sewwieqa fil-hin qabel uwaqt li sehh l-incident.

Riflessjonijiet kontravenzjonali li bl-ebda mod ma jincidu fuq ir-regolamenti li s-sewwieq kien obbligat josserva ghal sewqan prudenti u li ma jkunux rilevanti ghall-elementi ta' fatt li jikkostitwixxu l-eventi li taw lok ghas-sinistru, huma naturalment passibbli u punibbli f'sede ohra, imma m'ghandhomx u m'ghandux ikollhom rilevanza biex jigi stabbilit min kellu htija ghall-incident.

Hu principju ta' sewqan li min ikun ser johrog minn wara `stop sign', irid ieqaf dead, u ma jibdiex jiskula qabel ma jara li t-triq ta' quddiemu hi libera. M'ghandux jirfesfil-`main road' qabel ma jassigura li t-triq hi libera, u avvolja ghandu jixref minn gos-`side road' biex ikun jista' jezamina sew it-triq, m'ghandux jaghmel dan b'tali mod li johloq ostakolu ghal min ikun qed isuq fit-triq principali. Sewwieq hiereg minn wara `stop sign' m'ghandux jibqa' hiereg sanofs it-triq ta' quddiemu biex, bhal li kieku, "iggieghel" lill-karozzi l-ohra jieqfulu.

Utenti tat-triq kellhom kull dritt jesigu illi l-ebda vettura hierga minn go garage ma tostakolahom fitriqthom. Hi ghal kollox zbaljata s-sottomissjoni illi l-fatt li utent tat-triq kien fuq in-naha l-hazina tat-triq, jew anqas u anqas on the crown of the road, kienet necessarjament tfisser li dan kellu xi htija ghall-incident. Multo magis meta s-sinistru jsehh ma' vettura hierga minn go triq laterali minuri u anqas u anqas minn go garage kellu juza' l-massima prudenza, specjalment jekk il-vizwalitieghu ghal gol-main road fiz-zewg direzzjonijiet tkun b'xi mod ostakolata, kif kienet f'dan il-kaz, b'vetturi parkeggjati. Kien jinkombi fuq min ikun hiereg mit-triq sekondarja, allura, l-obbligu ta' edging out biex jesplora sewwa t-triq u kien assolutament zbaljat li jissottometti li hu kellu d-dritt jistenna li l-ebda traffiku ma jitla' fuq in-naha hazina tat-triq principali.


Min ikun hiereg minn side street ghal main road ghandu l-obbligu li juza l-massima attenzjoni u prudenza,li jesplora sewwa l-main road u jieqaf ghal kollox jew johrog inching out, u jassigura li t-triq hilibera. Is-side road user ghandu juza grad ta' diligenza l-izjed gholi u vigilanza l-izjed qawwija,billi ghandu d-dmir li jcedi lit-traffiku li jkun fit-triq principali, ghax il-manuvra li jkun sejjer jaghmel biex jitraversa dik it-triq hi kalkolata li tiddisturba l-kors ordinarju tat-traffiku lijkun ghaddej minnha.

L-ispeed ta' min ikun qed isuq fit-triq principali hija relevanti biss jekk tkun kawza ta' l-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info