Reference: 856/1992/1

Judgement Details


Date
02/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SPITERI LILIAN NOE vs SAMMUT ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA PENALI, META TIGI STIPULATA GHAD-DEWMIEN BISS - KLAWSOLA PENALI, MHUX KULL TIP TA` DEWMIEN JAGHTI LOK GHALL-PENALI - KUNTRATT, NECESSITA` TAL-FIRMA TAL-KONTRAENTI KOLLHA
Summary
Huwa pacifikament akkolt illi jekk skrittura privata ma tigix iffirmata minn idejn kull wiehed mill-partijiet jew ma tirrizultax l-awtentikazzjoni ta' xi firem kif trid il-ligi din ma ghandha l-ebda validita` legali. Dan il-principju hu konkordanti fil-gurisprudenza taghna li rriteniet li l-iskrittura ghandha tkun iffirmata miz-zewg partijiet jew awtentikata kif trid il-ligi ghax diversament ikunhemm in-nullita` tal-konvenzjoni.

Dan fuq affermat ma ghandux ifisser illi ghalkemm mhux vinkolanti l-kontenut ta' l-iskrittura mhux kapaci li jircievi attenzjoni xierqa ghallanqas biex isostni, anke jekk marginalment, il-prova tan-negozjati jew trattativi bejn il-kontraenti, purche` dejjemli din l-istess prova tkun per se, u anke minghajr is-sostenn ta' l-iskrittura, wahda konvincenti ukonklussiva.

Jinsab ritenut illi "l-klawsola penali f'kuntratt hi klawsola li biha wiehed mill-kontraenti, sabiex jassikura l-ezekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni minnu assunta, jobbliga ruhu ghal xi haga ghall-kaz li hu ma jezegwix l-obbligazzjoni li jkun assuma. Il-penali hekk kontrattata tirrapprezenta kumpens ghad-danni minhabba non-ezekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni."

Il-htija fil-kazta' inadempjenza ta' obbligazzjoni hija nsita fl-inadempjenza stess, ammenokke l-parti inadempjentima tipprovax il-kaz fortuwitu jew il-forza magguri, jew raguni ohra ta' ezenzjoni mir-responsabilita`. U ghalhekk min jobbliga ruhu taht penali li josserva l-obbligi minnu assunti, hu obbligat li jhallas dik il-penali, jekk ma jipprovax hu illi kien hemm xi raguni li tezentah minn dik il-penali.

F'materja ta' penali jenhtieg li min jallega d-dewmien ikun f'posizzjoni li jgib provi univoci

F'materja ta' penali wiehed irid juza certa diskrezzjoni fis-sens li mhux kull nuqqas ghandujigi konsiderat bhala ta' kwalita li wiehed jista' jghid li x-xoghol mhux kompletat b'mod li jkollud-dritt ghal penali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info