Reference: 527/2000/1

Judgement Details


Date
25/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
BANK OF VALLETTA PLC vs F.F. HOLDINGS LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, IMGHAX KOMPOST - OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI - OVERDRAFT FACILITIES - OVERDRAFT FACILITIES, CALL IN - PRATTIKA BANKARJA - UZU KUMMERCJALI
Summary
L-obbligazzjoni ta' "overdraft facilities" hija obbligazzjoni ta' natura kummercjali, u ghalhekk regolata mill-Kodici Kummercjali, u fin-nuqqas ta' disposizzjonijiet "ad hoc" mill-uzu kummercjali, u fin-nuqqas ta' dan l-uzu, tapplika l-ligi Civili.

Illi ghalhekk, l-Artikolu 1142 tal-Kap 16 japplika biss jekk fil-Kodici tal-Kummerc ma hemmx disposizzjoni "ad hoc" dwar l-istess imghax, u jekk m'hemmx uzu kummercjali li jirregola il-materja, stante li l-Kodici tal-Kummerc jistabilixxi mhuxbiss l-emanazzjoni tal-Ligi Kummercjali, imma wkoll l-ordni li trid tigi segwita, cioe`, l-ewwel il-Kodici Kummercjali, imbaghad l-uzu kummercjali, u biss fin-nuqqas, il-Kodici Civili.

Jirrizulta li dan il-punt ma huwiex trattat fil-Kodici Kummercjali, u ghalhekk wiehed irid jindaga jekk jezistix uzu kummercjali f'dan ir-rigward; u fil-fatt skond is-sentenzi nostrani ma hemmx dubju li taliuzu kummercjali jirrizulta sancit, stabbilit, rikonoxxut u segwit, tant li fil-kawza.

Fil-gurisprudenza lokali din is-sistema ta' komputazzjoni (li l-imghaxijiet jigu mizjuda mal-kapital, fuqil-bilanc ta' kuljum, kull sitt xhur, u b'hekk l-imghaxijiet isiru jifformaw parti mill-kapital) giet accettata bhala li hi permessa u skond l-uzu, u b'hekk hija legali.

Skond il-gurisprudenzal-imghaxijiet li joriginaw minn kont kurrent, la darba jigu kapitalizzati skond kif trid il-ligi, dawn jitilfu in-natura taghhom ta' imghax u jikkostitwixxu kapital iehor gdid

Pero` li jekk il-bank iwaqqaf tali overdraft facilities, skond it-termini tal-kuntratt tieghu, u jaghmel "call in", uma jhalliex lill-istess debitur jaghmel izjed uzu minn tali facilitajiet, l-istess bank ma ghandu ebda dritt li jaddebita lill-klijent (attur) bl-imghaxijiet komposti skond il-prattika bankarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info