Reference: 1584/1995/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SLADDEN GEORGE vs AGIUS LONZA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, DIFETTI ESSENZJALI - APPALT, DIFETTI MHUX ESSENZJALI - APPALT, DOVERI TAL-APPALTATUR - APPALT, ECCEZZJONIJIET SOLLEVABBLI MILL-APPALTANT KONTRA L-APPALTATUR F`AZZJONI GHALL-HLAS - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - APPALT, XOGHOL LI MA JKUN TA` EBDA UTILITA`
Summary
Jekk jirrizulta li x-xoghol ma jkunx kompletat u sewwa, l-appaltatur ma jkollux dritt ghall-ebda parti mill-hlas jekk id-difetti rizultanti jaffettwaw il-kwazi generalita` tax-xoghol intraprez mill-attur u l-konvenut ikollu dritt, f'sitwazzjoni simili, jopponi l-"exceptio non rite adempleti contractus" ghad-domanda li ssirlu ghall-hlas.

Dan normalment jissucciedi fejn ikun jirrizulta li x-xoghol ezegwit ikun affett minn vizzji sostanzjali li jipprivaw il-haga mill-iskop jew mill-utilita`taghha, b'mod li ma tibqax tikkorrispondi ghad-destinazzjoni proposta mill-kommittent jew indikata minn natura stess tax-xoghol.

Meta n-nuqqasijiet ma jigux definiti bhala sostanzjali l-appaltatur ma jitqiesx inadempjenti pero` jibqa' obbligat jew li jirripara u jaghmel tajjeb ghad-difett jewli jaccetta riduzzjoni.

Huwa doveruz fuq l-appaltatur illi jassikura li x-xoghol li jezegwixxi jsir utilment. Dan anke ghaliex kif akkolt mill-gurisprudenza jekk jaghmel xoghol li jirizulta inutili hu ma ghandux dritt jithallas ta' xoghlu, li ghamel inutilment, ghax la kien jaf b'dik l-inutilita` u li x-xoghol kien kontra s-sengha ma kienx imissu ghamel dak ix-xoghol, u lanqas kien imissuikkarika lill-kommittent bl-ispiza tal-materjal relattiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info